Više od 1800 ponuda

Istanbul bus - 3 noćenja

od 139 €

Preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog Carstva, grad je bio na vrhuncu i za vreme vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566), dozivljava procvat, tako da mnoge gradjevine, nenadmašne lepote poticu iz ovog doba. Godine 1923.Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Medjutim, Istanbul je mnogo znacajnija metropola, vazan poslovni, trgovacki i kulturni centar.

Polazak: 18.01/14.02/08.03.2023.

1. DAN        BEOGRAD 

PolazakizBeogradaoko 14h saglavneautobuskestanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulicepreko puta hotela Mr. President (tačnovremebićepoznatonajkasnije dan pred putovanje - organizatoršaljeobaveštenjesvimputnicimasasvimdetaljimapolaska, ukoliko ne dobijeteobaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obaveznokontaktirajteagenciju). VožnjakrozSrbiju, BugarskuiTurskusakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.

2. DAN       ISTANBUL – DŽAMIJA SULEJMANIJA(fakultativno)

Dolazak u Istanbul u prepodnevnimčasovima. Panoramskorazgledanjegradaautobusomuzpratnjustručnoglokalnogvodiča / starogjezgraIstanbula: Zlatni rog, Galata most, obilazakmodernihkvartovaIstanbula - TaksimiBejolu. Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodnovreme. FakultativnaposetaiobilazakdžamijeSulejmanija – lepoticeIstanbula. Druga je po veličinidžamija u Istanbulu.Ovaveličanstvenagrađevina je delonajpoznatijegarhitekteizOsmanskogdoba - MimarSinana. Sagrađena je po naredbi Sultana SulejmanaVeličanstvenog. Sulejmanija je u narodupoznatai pod nazivom džamijakojanikadanećebitisrušena. Ovajnaslovnaglašavaizuzetnojakustrukturugrađevinekoja je od izgradnjedoživelavišeodstotinuzemljotresa, a da nanjenimzidovima se nisupojavileninajmanjepukotine. Premaistoričarima, naizgradnjukompleksautrošeno je oko 3200 kilogramazlata. U njoj je mauzolejosmanlijskog sultana SulejmanaVeličanstvenogkaoinjegoveženeHaseki sultan, poznatijekaoHurem. Nakonobilaska, slobodnovreme.Noćenje.

3. DAN        ISTANBUL– UPOZNAJTE AZIJU (fakultativno) –TURSKO VEČE (fakultativno)

Doručak. SlobodnovremeilifakultativniizletUpoznajteAziju. IzletpočinjeodlaskomnavidikovacČamlidžaipreleppoglednaEvropskustranuIstanbula. Nastavlja se daljepremaUskudaru, staromAzijskomnaselju. Šetnjaobalom do Devojačkekule. Fotografisanjejednogodsimbolagradaiprilika da se čujemitološkapričavezana za ovajlokalitet. Zatimslediodlazak do trgaKadikoy. Slobodnovremene za upoznavanjesačaršijomiuskimisprepletanimulicima. Na krajuizletaodalzak do Bagdad ulice, najpoznatijepešačkeitrgovačkeulicenaovojstranigrada. Povratak u hotel. Slobodnovreme.Uvečefakultativnoodlazak u nacionalnirestorannavečerusaprogramom /trbušniples/. Noćenje.

4. DAN        ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM I POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI (fakultativno) – PJER LOTI I MINIJATURK (fakultativno)

Doručak.SlobodnovremeiliodlazaknafakultativnodnevnokrstarenjeBosforomuzrazgledanjegrada: Zlatni Rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, DžamijaSelimija, Dolmabahčepalata, Bešiktaš - kvartgradasastadionomistoimenogfudbalskogkluba, Ortokojkvart, Rumenlihisar - čuvenavizantijskatvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildizpalata... Nakonkrstarenja, odlazak u kvartgrada Fener iposetaVaseljenskojpatrijaršiji. Slobodnovreme. U popodenevnimčasovimamogućnostorganizovanjafakultativnogizleta  kojiobuhvataobilazakEjupdžamije (gde se nalazigrobiturbe Mehmed PašeSokolovića), odlazaknaprelepividikovacsažičaromPjer Loti, odakle se pružaneverovatanpoglednaceo Istanbul. Nakon toga je planiranodlazak u Minijaturk park u kom se nalazemaketesvihznačajnijihistorijskihobjekata u celojTurskoj.Slobodnovreme. Noćenje.

5. DAN        ISTANBUL– PEŠAČKA TURA I OBILAZAK LOKALITETA Hipodrom, Plava Džamija, Aja Sofija, dvorište Topkapi palate (fakultativno)

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na pešačku turu i obilazak nekoh od mnogobrojnih muzeja Istanbula / Topkapi, Aja Sofija, Plava džamija, Hipodrom/.ObilazakPlaveDžamije (jedne od tri najvećeinajlepšedžamije u islamskomsvetu), SveteSofije (nekadanajvećepravoslavnecrkvenasvetu, pa džamije, muzejaiopetdžamije od 2020. godine, stare skoro 1500 godina), dvorištaTopkapi palate (velelepnesultanske palate, gde je živelavećinaturskih sultana sariznicomdragulja, dijamanata, zlataiostalihpoklonakojesusultanidobijaliodsvojihvazalaipodanika) – individualnoulazak u palatu, RimskiHipodrom (ogromnogplatoa, gdesu se za vremestarog Rima održavaletrkedvokolica). Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak u popodnevnim časovima.NoćnavožnjakrozBugarsku sa kraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.

6. DAN        BEOGRAD 

Dolazak u Beograd na mesto polaska u prepodnevnimčasovima – zavisno od uslovana putu izadržavanjanagraničnimprelazima. Krajprograma.

Povratak:23.01/19.02/13.03.2023.

 

Cenovnik br.3. od 08.12.2022 . – Program br. 55/2022

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

18.01 – 23.01.2023.

3*

149

129 €

14.02 – 19.02.2023.

DAN DRŽAVNOSTI

3*

149

129 €

08.03 – 13.03.2023

POVODOM 8. MARTA

3*

149

129 €

 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

Cena za dete do 12 godina u pratnjidveodrasleosobe (napomoćnomležaju) umanjujese za 10€, a u zajedničkomležajudete do 6 godinaostvarujepopust 40%.

ARANŽMAN SADRŽI:

 • prevozautobusomturističkeklase (od 16 - 87 mesta) prosečneudobnostinanavedenojrelaciji / mesta se određujupremadatumuuplatetjsklapanjaUgovora o putovanju
 • smeštaj u hotelu 3*(po lokalnojkategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćniležajmanjihdimenzija - isključivonaupit) sobamanabazi 3 noćenjasadoručkom (švedskisto - samoposluživanje)
 • PanoramskorazgledanjeIstanbulauzpratnjuvodiča
 • Uslugepratiocagrupe/predstavnikaagencija
 • Troškoveorganizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja
 • Doplata za jednokrevetnusobu60 € - naupit
 • Doplata za dodatnosedište u autobusu 50 € (isključivonaupit)
 • Fakultativneizlete (minimum 25osoba), uslugevodičaiulaznice:Turskovečesavečeromidvapića 30 €; Obilazaklokaliteta (Topkapi, PlavaDžamija, Aja Sofija) 25 € - Ulaznice za Topkapi se kupujuindividualnonalicumesta;KrstarenjeBosforomsaobilaskomVaseljenskepatrijaršije 20 €;Pjer Loti iMinijaturksaulaznicom 20€; DžamijaSulejmana 10 € ; UpoznajteAziju 30 €
 • Transfer iz ZRENJANINA – doplata 2500 din / minimum 4 putnika,  transferiz NOVOG SADA – doplata 2000 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika 
 • Individualnetroškove

 

NAPOMENA: Fakultativniizletinisuobavezni deo programaizaviseodbrojaprijavljenihputnika. Cena se uglavnomsastojiodtroškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izletapodložnesupromenama u slučajunedovoljnogbrojaprijavljenihputnikaili u slučajupromenacenaulaznicanalokalitetima. Agencija ne snosiodgovornostpromeneceneulaznicanalokalitetima u odnosuna dan izlaskaprograma. U slučajunedovoljnogbrojaputnika, organizatorizletazadržavapravoponuditikorigovane, višecene u odnosunazainteresovanibrojputnikakojeistinisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnihizletasupromenljiviizaviseodslobodnih termina po lokalitetima, brojaprijavljenihputnikaiobjektivnihokolnosti. Izvršilacusluganaodredištu je inopartner

 

OPIS SMEŠTAJA:- opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera

Nalazi Hotel 3* se u staromistorijskomjezgru (Laleli, Aksaraj…), u trgovačkojiturističkojzoni, u bliziniKapaličaršije.Hotel ima aperitiv bar, restoran... Sobe su 1/2  i 1/2 + 1 (treći krevet je pomoćniležajmanjihdimenzija - isključivonaupit) sa TWC, TV, telefonom, mini barom... TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE.

 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U TURSKU: www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/turska

 

NAPOMENA: Prtljagputnikasme da sadržiisključivopokloneistvari za ličnuupotrebu! Za putnike koji posedujucrvenibiometrijskipasošRepublikeSrbije, za ulazak u RepublikuTursku, pasoštreba da važi minimum 6 meseci od dana povratkasa putovanja.

 

POSEBNE NAPOMENE:

 • Prva promena po većzaključenomugovoru je moguća bez nadoknade. Kodsvakenarednepromenevećzaključenogugovora (datumapolaskaipovratka, imenaputnika, brojaputnikasaugovora, smeštajnogobjekata…), agencija zadržavapravonaplateadministrativnihtroškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
 • Redosledsedenja u autobusu se pravipremadatumuuplatetjsklapanjaUgovora o putovanju. Prilikompravljenjaredosledasedenjauzimaju se u obzirstarijiputnici, trudnice, porodicesa decom (do 12 godina), putnicisadokumentovanimzdravstvenimproblemima… Prvi red sedištasuslužbenasedištaiakonemapotrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvatisedištekoje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikompotpisivanjaugovoradostaviorganizatoru putovanja sve traženepodatke, uključujućiibrojispravesakojom se prelazigranica. Ukolikoprilikompotpisivanjaugovoranijedostaviotraženipodatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Za putnike koji posedujucrvenibiometrijskipasošRepublikeSrbije, za ulazak u EU pasoštreba da važi minimum 3 meseca od dana povratkasa putovanja, a za ulazak u RepublikuTursku minimum 6 meseci od dana povratkasa putovanja.
 • Organizator putovanja nijeovlašćeni ne cenivaljanostputnihidrugihisprava. Putnici koji nisudržavljaniSrbije u obavezisu da se samiupoznajusaviznimrežimomzemlje u kojuputuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovimaulaska u zemlje EU (potrebnanovčanasredstva za boravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju...) informišunasajtuDelegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputujuikrozkojeprolaze. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputniku ulaz na teritoriju EU.
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...).
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

 

UzovajaranžmanvažeOpštiusloviputovanjaagencijeRobinson, usaglašenisaYUTAstandardom

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

 

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

 

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

 

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika.

 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.