Više od 1800 ponuda

Putno osiguranje

Uslovi za međunarodno putno osiguranje

 

UVODNE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

Ovi Uslovi za međunarodno putno osiguranje (u daljem tekstu: Uslovi) sastavni su deo ugovora o međunarod-nom putnom osiguranju (u daljem tekstu: ugovor o osi-guranju) koji ugovarač osiguranja dobrovoljno zaključi sa akcionarskim društvom za osiguranje (u daljem tekstu: osiguravač).

 

Pojedini izrazi u ovim uslovima imaju sledeća značenja:

 

osiguravač – akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd;

 

asistentska kompanija – kompanija koja sa osigu-ravačem ima zaključen ugovor o pružanju ugovore-nih usluga asistencije;

 

ugovarač – lice koje zaključuje ugovor o osiguranju sa osiguravačem;

 

osiguranik – fizičko lice koje po osnovu ugovora o osiguranju ostvaruje pravo na ugovorene usluge i nadoknadu troškova kada nastupi osigurani slučaj;

 

korisnik – lice u čiju korist se zaključuje ugovor o osiguranju, tj. isključivo osiguranik, osim u sluča-ju smrti osiguranika u inostranstvu, kada je korisnik osiguranja lice (bračni drug, dete, roditelj, drugi član familije ili prijatelj osiguranika) koje na osnovu autori-zacije osiguravača snosi troškove repatrijacije;

polisa – dokument o zaključenom ugovoru o osigu-ranju;

 

potvrda o osiguranju – dokument kojim osiguranik ostvaruje svoje pravo na međunarodno putno osigu-ranje u inostranstvu;

 

ovlašćeni lekar – lice koje ima završenu odgovara-juću školu zdravstvene struke i neposredno kao pro-fesiju obav¬lja zdravstvenu delatnost u skladu sa propisma ze¬mlje u kojoj obavlja zdravstvenu delat-nost, isključujući samog osiguranika, njegovog brač-nog druga, rođaka ili lica koje prati osiguranika na putovanju tokom perioda osiguranja;

 

iznenadna bolest – od strane ovlašćenog leka-ra utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, in-fektivnu bolest ili organski poremećaj koji nastane u inostranstvu posle početka osiguranja i nije u vezi sa prethodnim zdravstvenim stanjem, niti je njegova posledica, a takve je prirode da zahteva lečenje;

 

–   nesrećni slučaj (nezgoda) – buduća, iznenadna, nasilna, neizvesna i od volje osiguranika nezavisna povreda tela koja sprečava osiguranika da nastavi planirano putovanje i u okviru zakonskih i ugovornih granica predstavlja osigurani slučaj;

 

medicinski tim – medicinsko osoblje uključeno u postupak medicinske asistencije, tj. likvidacije štete po svakom osiguranom slučaju, koje čine lekar ko-ji obavlja lečenje osiguranika u zdravstvenoj ustano-vi i predstavnik asistentske kompanije, odnosno le-kar cenzor osiguravača;

 

mišljenje medicinskog tima – stav članova medi-cinskog tima o predmetnom pitanju;

 

repatrijacija – povratak osiguranika u zemlju prebi-vališta;

 

hitan slučaj – povreda koja bez lekarske pomoći/ medicinske intervencije ugrožava život osigurani-ka, tj. može dovesti do trajnog i značajnog oštećenja zdravlja osiguranika;

 

suma osiguranja – maksimalna obaveza osigurava-ča kumulativno za sve nastale osigurane slučajeve u toku trajanja perioda osiguravajućeg pokrića

 

franšiza – deo štete koji na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju osiguranik snosi sam;

 

starost osiguranika – starost osiguranika u trenut-ku početka trajanja osiguranja;

 

razumni i uobičajeni troškovi – troškovi medicin-skog lečenja koji nisu veći od opšteg nivoa troškova u sličnim institucijama na tom području, kada se radi o istom ili sličnom medicinskom tretmanu (lečenju), uslugama ili pomoći osobama istog pola i sličnih go-dina starosti, za sličnu bolest ili povredu;

 

premija – iznos koji se ugovarač obavezao da plati po zaključenom ugovoru o osiguranju.

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 2.

 

Ugovarač osiguranja se obavezuje da plati premiju osi-guravaču, a osiguravač se obavezuje da, kada se desi osigurani slučaj, osiguraniku obezbedi pružanje medi-cinske pomoći do ugovorene sume osiguranja ili limita definisanog Tabelom pokrića.

 

Osigurani slučaj predstavlja iznenadnu bolest ili nezgo-du osiguranika koja nastane u toku trajanja osiguravajućeg pokrića

 

Osiguranik

 

Član 3.

 

Po ovim uslovima može se osigurati lice od navršenih šest meseci do navršenih 86 godina starosti.

 

Osiguranje se može ugovoriti za lica koja imaju držav-ljanstvo Republike Srbije ili strano državljanstvo sa pre-bivalištem u Republici Srbiji.

 

Teritorija pokrića

 

Član 4.

 

Osiguranje važi na teritoriji navedenoj u polisi/potvrdi o osiguranju.

 

Ukoliko je ugovoreno teritorijalno pokriće „Ceo sve-tuz isključenje SAD, Kanade, Japan, Novog Zelanda i Australije” , osiguranje važi i dok se osiguranik nalazi na aerodromu u navedenim zemljama isključenja u slučaju tranzita do kranje destinacije definisane polisom/potvr-dom o osiguranju. Izlazak s aerodroma povlači gubitak prava na osiguranje.

 

U svakom slučaju, osiguranje ne pokriva osigurane slu-čajeve nastale u sledećim zemljama i na sledećim terito-rijama:

 

Afrika: Alžir – Sv. Helena – Somalija – Zapadna Sahara – Ruanda – Sudan – Obala Slonovače - Demokratska Republika Kongo – Burundi – Sijera Leone – Eritreja – Etiopija.

 

Azija: Avganistan – Britanske teritorije u Indijskom okeanu – Kukova ostrva – Istočni Timor – Irak.

 

Okeanija: Američka Samoa – Buve – Božićno ostr-vo – Francuske južne teritorije – Ostrvo Herd i Mekdonaldova ostrva – Kiribati – Maršalska ostrva – Mikronezija – Nauru – Niue – Palau – Ostrva Piktern – Solomonova ostrva – Južna Džordžija i Južna Sendvička ostrva – Tokelau – Tonga – Tuvalu – Američka mala ostrva – Vanuatu – Volis i Futuna.

 

Zaključenje ugovora o osiguranju

 

Član 5.

 

Ugovor o osiguranju mora biti zaključen pre početka pu-tovanja osiguranika u inostranstvo. Osiguranje može bi-ti ugovoreno samo za lice koje se u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju nalazi u Republici Srbiji.

 

Smatra se da je ugovor o osiguranju zaključen ako je iz-data polisa/potvrda osiguranja.

 

Ugovor o osiguranju može se zaključiti sa franšizom.

 

Ugovor o siguranju se može zaključiti plaćanjem premije, u kom slučaju osiguravač izdaje potvrdu o osiguranju.

U slučajevima kada je ugovoreno osiguranje sa više ula-zaka (multipolisa) i osiguranik boravkom u inostranstvu nije iscrpeo ugovoreni broj dana, u toku trajanja ugovo-ra o osiguranju može se naknadno zaključiti pokriće rizi-ka rekreativnog bavljenja skijaškim sportom i rizika uče-stvovanja na sportskim takmičenjima i treninzima, uz is-ključenje opasnih sportova, za broj dana trajanja putova-nja uz doplatak.

 

Plaćanje premije

 

Član 6.

 

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju odjednom za ceo period osiguranja.

 

Ugovarač osiguranja, ili osiguranik, u obavezi je da prili-kom zaključenja ugovora o osiguranju prijavi svrhu puto-vanja i da plati uvećanu premiju u slučajevima:

 

rekreativnog bavljenja skijaškim sportom (skijanje i snoubording);

 

obavljanja plaćenih aktivnosti i poslova u inostran-stvu u vezi s građevinarstvom, montažom objekata i opreme, izvođenjem radova i slično;

 

obavljanja profesionalnih aktivnosti i poslova koje organizuje ili plaća inostrani poslodavac, u celosti ili delimično, u sarаdnji sa pravnim licem registrovanim u Republici Srbiji, u kom slučaju osiguravač ovakav boravak smatra privremenim radom u inostranstvu. Izuzetno, ukoliko je osiguranik angažovan na obav-ljanju pretežno kancelarijskog rada (administrativni, upravljački i slični poslovi), ugovarač nije u obavezi da plati uvećanu premiju, što mora biti evidentirano u polisi;

 

učestvovanja na sportskim takmičenjima i treninzi-ma. Pod sportskim takimčenjem podrazumeva se učestvovanje sportiste amatera ili profesionalnog sportiste na takmičenju u skladu sa sporstkim pra-vilima.

 

Trajanje osiguravajućeg pokrića i obaveza osiguravača

 

Član 7.

 

Ukupan period trajanja osiguravajućeg pokrića ograni-čen je na 183 dana u okviru 365 dana, bez obzira na broj zaključenih polisa u okviru godinu dana.

 

Ukupan period trajanja osiguravajućeg pokrića za lica starija od 70 godina ograničen je na 30 dana u okviru 365 dana, bez obzira na broj zaključenih polisa u okviru godinu dana.

 

Ograničenje trajanja perioda osiguravajućeg pokrića iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na lica od 17 do 27 go-dina starosti čija je svrha putovanja privremeni boravak u inostranstvu radi školovanja.

 

Osiguranik može iscrpeti osiguravajuće pokriće borav-kom u inostranstvu u kontinuitetu ili višekratno, u zavi-snosti od toga kako je definisano ugovorom o osigura-nju.

 

Obaveza osiguravača počinje ulaskom osiguranika na teritoriju na kojoj važi osiguranje, ali ne pre početka ugo-vora o osiguranju.

 

Obaveza osiguravača ograničena je na broj dana trajanja osiguravajućeg pokrića i može trajati do isteka ugovora o osiguranju.

 

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, ako je ne-ophodno lečenje, tj. pružanje pomoći osiguraniku, i nakon isteka ugovora o osiguranju (perioda osiguravajućeg pokrića), obaveza osiguravača ostaje i u tom periodu, ali najduže četiri nedelje od isteka osiguranja (perioda osiguravajućeg pokrića), pod uslovom da nije bio moguć prevoz u zemlju prebivališta (repatrijacija).

 

Obaveza osiguravača prestaje povratkom osiguranika u zemlju prebivališta.

 

Pružanje medicinske pomoći osiguraniku

 

Član 8.

 

Medicinska pomoć uključuje:

 

Usluge medicinske asistencije ukoliko su prema mi-šljenju osiguravača potrebne i odobrene:

 

Upućivanje na lekara – na osnovu prijavljenog zdravstvenog stanja osiguranika, davanje neop-hodnih informacija u vezi sa zdravstvenim usta-novama koje se nalaze u blizini njegovog boravka u inostranstvu.

 

Lekarski saveti – savetovanje osiguranika o kora-cima koje treba da preduzme, bez davanja dija-gnoze.

 

Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika – praćenje zdravstvenog stanja osi-guranika preko zdravstvene ustanove u kojoj se leči i redovno informisanje osobe koju imenuje osiguranik, a koja boravi u Republici Srbiji, o nje-govom zdravstvenom stanju.

 

Poseta bolesnom detetu – organizacija i nado-knada troškova prevoza i troškova smeštaja za maksimalno pet dana, za jednog osiguranikovog roditelja/staratelja, ako je osiguranik osoba mlađa od 18 (osamnaest) godina i mora ostati u bolnici duže od tri dana.

 

Zajednički smeštaj sa bolesnim detetom – orga-nizacija i nadoknada troškova smeštaja u bolnici za jednog roditelja ili lice pod čijim nadzorom se nalazi osiguranik, za maksimalno pet dana, ako je osiguranik osoba mlađa od tri godine.

 

Poseta bliske osobe – organizacija i nadoknada troškova prevoza i smeštaja u hotelu za maksi-malno pet dana za posetu imenovane bliske oso-be ukoliko je prema mišljenju medicinskog tima poseta bliske osobe neophodna.

 

Plaćanje sledećih troškova:

 

ambulantnog (vanbolničkog) lečenja;

 

lekova i zavoja koje je propisao ovlašćeni lekar;

 

medicinskih pomagala i pomagala za hodanje ko-ja su neophodan deo tretmana za polomljene ek-stremitete i povrede, koja je prepisao ovlašćeni lekar;

 

dijagnoze X-zracima (rendgenom);

 

bolničkog lečenja (hospitalizacije). Koristiće se bolnica u mestu u kojem je osiguranik odseo ili najbliža odgovarajuća bolnica;

 

operacije i troškovi u vezi sa operacijom;

 

stomatološki tretman za maksimalno dva zuba u slučaju akutne zubobolje.

 

Usluge medicinske evakuacije i repatrijacije, ako je to neophodno i opravdano prema mišljenju

 

medicinskog tima, uzimajući u obzir osiguranikovo zdravstveno stanje:

 

transport osiguranika do najbližeg lekara ili bolni-ce ambulantnim kolima hitne pomoći, taksijem ili nekim drugim prevoznim sredstvom;

 

transport i smeštaj osiguranika u specijalizova-nu bolnicu ili bolnicu koja je pogodnija za lečenje ugroženog zdravstvenog stanja;

 

organizaciju i pokriće troškova medicinski neop-hodne repatrijacije, propisane od strane ordinira-jućeg lekara, do mesta stanovanja osiguranika ili do bolnice u kojoj je osiguranik prethodno obez-bedio prijem u zemlji prebivališta. Osim toga, na-doknadiće se troškovi za osobu koja će pratiti osiguranika na putu, ako je to medicinski određe-no ili službeno neophodno;

organizovanje i pokriće troškova repatrijacije osiguranika nakon završenog lečenja do mesta sta-novanja u zemlji prebivališta, kao običnog putni-ka, ako povratna karta koju osiguranik poseduje nije validna;

 

organizaciju i pokriće troškova repatrijacije osigu-ranikovih posmrtnih ostataka u zemlju prebivali-šta, do ustanove gde se čuvaju posmrtni ostaci do sahrane, ili troškove za sahranu u mestu smrti u inostranstvu. Isključena je obaveza osiguravača za troškove sahrane u zemlji prebivališta.

Asistentska kompanija izvršiće repatrijaciju osi-guranika čim to zdravstveno stanje osiguranika dozvoli, na osnovu mišljenja ordinirajućeg lekara i procene medicinskog tima.

 

U slučaju repatrijacije posmrtnih ostataka, odre-diće se, u smislu troškova, najekonomičnije pre-vozno sredstvo.

 

Usluge medicinske pomoći biće pružene samo u hitnim slučajevima.

 

Isključena je odgovornost osiguravača za posledice pru-ženog medicinskog tretmana (lečenja).

 

Ograničenja i isključenja u vezi sa pružanjem medicinske pomoći

 

Član 9.

 

Isključena je obaveza osiguravača ukoliko troškovi na-stanu kao posledica:

 

bolesti ili povrede bilo koje vrste koje nisu hitan me-dicinski slučaj;

 

lečenja raka, side i veneričnih bolesti, kao i troškovi lečenja poslednjih stadijuma hroničnih bolesti;

 

samovoljnog prekida trudnoće;

 

nesreće uzrokovane bolešću kao što je epilepsija ili malarija;

 

odstranjivanja ili transplantacije organa, tkiva ili ćeli-ja;

 

lečenja simptoma i komplikacija oboljenja ili povreda za koje bi prema očekivanom ponašanju osobe pro-sečnih svojstava i sposobnosti u okolnostima kon-kretnog slučaja, ta osoba zahtevala negu, lečenje ili konsultaciju s lekarom pre početka važenja ugovora osiguranju; medicinskih ispitivanja i lečenja, rutinskih/kontrolnih pregleda, kućnih poseta lekara, metoda medicinske dijagnostike koje nisu neophodne za utvrđivanje di-jagnoze, tj. koje se mogu odložiti do povratka osigu-ranika u zemlju prebivališta, medicinskih istraživanja ili tretmana koji nisu u vezi sa nastankom osigura-nog slučaja, kao i vakcinisanja, primene sredstava za kontracepciju i lekova bilo koje vrste; stanja koja zahtevaju ispiranje ušiju radi uklanjanja cerumenskih čepova, osim u slučajevima akutne bo-li i sekundarne infekcije uha; nekomplikovanih slučajeva kožnih manifestacija alergija, shodno primenjenoj terapiji; nekomplikovanih uboda insekata; eksperimentalnih medicinskih metoda ili metoda ko-je se koriste u svrhu istraživanja a nisu opšte prizna-te, kao i estetsko-korektivnih lečenja i operacija; termalnog lečenja, preventivnih lekova, oporavka u banjama i zdravstvenim centrima, sanatorijumima, centrima za oporavak ili u drugim sličnim ustano-vama, kao i troškovi psihijatrijskog lečenja, lečenja mentalnih oboljenja i njihovih posledica, masaža i al-ternativnih metoda lečenja i akupunktura koje, pre-ma proceni medicinskog tima, mogu da se odlože do osiguranikovog povratka u zemlju prebivališta; nabavke, popravke i korišćenja naočara, kontaktnih sočiva i protetičkih sprava bilo koje vrste; stomatološkog tretmana koji ne zahteva hitnu inter-venciju, definitivnog zubnog lečenja, ortopedije vili-ce (osim u slučaju nezgode), ortodontije, paradental-nog lečenja, odstranjivanja kamenca, lečenja korena zuba, zamene zuba, zubne krune, izrade zubne pro-teze i mostova, reparacije ili popravke; boravka u bolnici od dana kada bi asistentska kom-panija bila u stanju, i od kada bi imala pravo, da izvrši repatrijaciju osiguranika; smeštaja u jednokrevetnu ili privatnu sobu u bolnici, osim ako medicinski tim osiguravača smatra da je to neophodno; samovoljno organizovane repatrijacije, bez prethod-no dobijenog odobrenja asistentske kompanije; nepridržavanja uputstava dobijenih od ordinirajućeg lekara, tj. osiguranikovog odbijanja da se pridržava uputstava koje dobije od medicinskog tima, ili odbi-janja datuma, vrste i načina repatrijacije koju odre-di asistentska kompanija nakon konsultacija sa leka-rom/zdravstvenom ustanovom koja leči osiguranika inostranstvu. Isključena je obaveza osiguravača za više od jednog kontrolnog pregleda u inostranstvu, osim u slučaju da medicinski tim osiguravača smatra da je dodatni kontrol-ni pregled neophodan. Obaveza osiguravača prestaje onog dana kada osigu-ranik napuni 86 godina, bez obzira na istek ugovora o osiguranju. U slučaju da osiguranik napuni 86 godina pre isteka ugovora o osiguranju, ugovarač ima pravo na povraćaj premije za vreme od kada je osiguranik napu-nio 86 godina do isteka ugovora o osiguranju, ako u pret-hodnom periodu osiguranja nije nastupio osigurani slu-čaj.

 

Ako se ustanovi da je osiguranik imao saznanja ili da ga je ovlašćeni lekar u zemlji prebivališta upozorio da je nje-govo zdravstveno stanje takvo da je zbog mogućih akut-nih komplikacija potencijalno ugrožen njegov život, a može se lečiti konzervativno ili hirurški u zemlji prebiva-lišta, isključena je obaveza osiguravača za sve troškove lečenja tog stanja u inostranstvu i troškove repatrijacije, čak i u slučaju pojave akutnih i po život opasnih kompli-kacija.

 

Isključena je obaveza osiguravača kada je osigurani slu-čaj nastao kao posledica:

 

hronične bolesti, urođene mane i posledica ovih bo-lesti koje su postojale ili za koje je osiguranik ili ugo-varač osiguranja znao za vreme sklapanja i/ili počet-ka osiguranja, čak i ako nisu bile lečene, ili za bolesti koje su ambulantno/bolnički lečene šest meseci pre početka osiguranja, uključujući i njihove posledice. Isto ograničenje naknada primenjuje se i na posledi-ce nesrećnog slučaja;

 

trudnoće ili porođaja, kao i svake bolesti ili komplika-cije u vezi s trudnoćom, kod trudnica:

 

starijih od 38 godina života bez obzira na nede-lju trudnoće;

 

mlađih od 38 godina života, nakon navršene 28. nedelje trudnoće;

 

čiju je trudnoću nadležni lekar u zemlji prebivali-šta potvrdio kao rizičnu.

 

Isključenja iz stava (5) ovog člana se ne primenjuju u slu-čaju pružanja medicinske pomoći, tj. hitnih mera koje se prema mišljenju medicinskog tima osiguravača moraju preduzeti da bi se spasio osiguranikov život ili život de-teta, ili ublažila akutna bol, osim u slučaju kada su po-novljene epizode akutne boli istog tipa postojale pre po-četka osiguranja. Medicinski tim odobriće pružanje me-dicinske pomoći samo ako je osiguranik akutizaciju hro-ničnog stanja regulisao u skladu sa prethodnim instruk-cijama lekara u zemlji prebivališta.

 

U svakom slučaju, obaveza osiguravača koja je utvrđena u skladu sa prethodnim stavom ovog člana umanjuje se za 50% (franšiza).

 

Isključena je obaveza osiguravača za hronične bolesnike i trudnice koji pre putovanja nisu obezbedili potvrdu le-kara da su sposobni za putovanje.

 

Isključena je obaveza osiguravača i u slučaju pružanja medicinske pomoći koja se odnosi na troškove lečenja za koje se osiguranik nalazi na listi čekanja za operaci-ju u zemlji prebivališta, tj. kada postoji medicinski izve-štaj (zdravstveni karton, uput i ostala zdravstvena doku-mentacija) osiguranika na osnovu kojeg se može zaklju-čiti da je osiguraniku preporučena operacija u zemlji bo-ravišta pre zaključenja ugovora o osiguranju, tj. pre po-četka obaveze osiguravača.

 

Isključena je obaveza osiguravača ukoliko medicinska dokumentacija iz zemlje prebivališta pokazuje narušeno opšte zdravstveno stanje koje predstavlja uvećani rizik i mogućnost nastanka osiguranog slučaja, odnosno aku-tizacije navedenog zdravstvenog stanja sa prisustvom ili bez prisustva faktora rizika.

 

U slučaju nastanka osiguranog slučaja, osiguravač je u obavezi da nadoknadi samo razumne i uobičajene troš-kove koji nastanu u vezi sa lečenjem osiguranika prilikom putovanja u inostranstvo.

 

Medicinski transport helikopterom hitne pomoći kada je to neophodno i medicinski opravdano ograničen je na slučajeve kontinentalnog prevoza do definisanog limita za repatrijaciju.

 

Opšta isključenja i ograničenja

 

Član 10

 

Isključene su sve obaveze osiguravača odnosno asi-stentske kompanije ako je osigurani slučaj nastao:

 

kada je osiguranik znao da postoji mogućnost na-stanka osiguranog slučaja ili je mogao predvideti da će se dogoditi;

 

izvan ugovorene teritorije pokrića, ili ako se osigura-ni slučaj dogodio pre početka ili nakon isteka perio-da osiguranja, ili je nastao nakon povratka u zemlju prebivališta;

 

u Republici Srbiji i u zemlji prebivališta. Kada osigu-ranik ima samo strano državljanstvo, obaveza osigu-ravača je isključena i u zemlji državljanstva;

 

kao posledica nebrige, nemara i neodgovornosti osi-guranika odnosno roditelja ili staratelja ako je osigu-rani slučaj nastao kod osiguranika koji je maloletno lice; kao posledica samoubistva i pokušaja samoubistva, duševne bolesti osiguranika, namernog samo-povređivanja, samolečenja, alkoholizma, zavisnosti od droga ili korišćenja opojnih (halucinogenih) pro-izvoda, kao i stanja pod uticajem alkohola, droga ili zloupotrebe lekova. Smatra se da je osiguranik u al-koholisanom stanju ukoliko je alkoholisanost proce-nio ovlašćeni lekar kao stručno lice, a medicinski tim procenio da je delovanje alkohola imalo za posledicu zdravstveni problem.

 

Smatra se da je osigurani slučaj nastao usled uzroč-ne veze delovanja lekova je osiguranik zloupotrebio i nastanka osiguranog slučaja u sledećim slučajevi-ma:

 

- ukoliko je osiguranik koristio lek za koji ne postoji dozvola za stavljanje u promet ili čiji su proizvod-nja i promet zabranjeni u skladu sa zakonskim propisima;

 

- ukoliko se osiguranik prilikom korišćenja leka ni-je pridržavao uputstva za pacijenta (korisnika) kao dokumenta koji sadrži osnovne informacije o da-tom leku i kako se dati lek pravilno koristi;

 

usled osiguranikovog bavljenja rizičnim i opasnim aktivnostima ili sportovima kao što su: lov, akro-bacije, ronjenje, jedriličarstvo, paraglajding, lete-nje balonom ili motornim zmajem, padobranstvo, speleologija, planinarenje, alpinizam, rafting, planinski i brdski biciklizam, bavljenje vatrometom i eksplo-zivima, skijaški skokovi, akrobatsko skijanje, aktiv-nosti u vodenom parku, klizanje na ledu, vožnja bo-bom, karting, hokej, skijanje na vodi, bandži džam-ping, auto-moto trke, vožnja motorom (bez službene isprave ili zaštitne opreme), akrobacije na rolerima, vožnja bagijem, vodenim skuterima i sl.;

 

kao posledica rata, sabotaže, terorizma ili vandalizma, pobune, uzurpacije vlasti, kao i aktivnog učešća osiguranika u nemirima bilo koje vrste;

 

kao posledica prirodne katastrofe i elementarne ne-pogode (npr. vulkanske erupcije, zemljotresa i sl.) i oboljenja kao posledice epidemije koja je proglaše-na u zemlji prebivališta ili u zemlji u kojoj nastane osigurani slučaj, kao i pandemije;

 

kao posledica jonizujućeg zračenja ili kontaminacije radioaktivnošću;

 

kao trošak koji bi bio plaćen i da se osigurani slučaj nije dogodio (troškovi ishrane u restoranu, troškovi koji su nastali usled prekoračenja težine prtljaga u toku repatrijacije redovnom avionskom linijom, troš-kovi carine i sl.);

 

kao trošak pratioca osiguranika, a odnosi se na taksi prevoz, hotelski smeštaj pratioca kada je osiguranik punoletna osoba, troškove mobilne telefonije i slične troškove, osim za troškove mobilne telefonije u slu-čaju da se osiguranik nalazi na bolničkom lečenju ili je u stanju koje ugrožava njegov život, u kom sluča-ju će osiguravač nadoknaditi troškove mobilne tele-fonije za obavljene razgovore sa asistentskom kom-panijom;

 

Ako nije plaćena uvećana premija (doplatak), obaveza osiguravača se smanjuje u skladu sa zakonom, osim u slučaju rizika rekreativnog bavljenja skijaškim sportom, kada je obaveza osiguravača isključena.

 

Isključena je obaveza osiguravača odnosno asistentske kompanije za naknade koje su predmet isplate na neki drugi način, kao što je osiguranje od auto-odgovornosti i sl.

 

Isključena je obaveza osiguravača odnosno asistentske kompanije do visine štete u iznosu od 100,00 EUR ako je osigurani slučaj nastao usled upravljanja kamionom, au-tobusom, avionom, vozom, brodom ili drugim vozilom na motorni pogon, izuzev upravljanja automobilima.

 

Postupanje i obaveze osiguranika nakon prijave osiguranog slučaja

 

Član 11.

 

Osiguranik je u obavezi da na zahtev asistentske kom-panije odobri obavljanje dodatnih zdravstvenih pregleda kako bi se ocenilo zdravstveno stanje osiguranika i utvr-dio ili procenio osigurani slučaj.

 

Asistentska kompanija, odnosno osiguravač ima pravo da zahteva od osiguranika da ih obavesti o svim činje-nicama i preda sva dokumenta koja smatraju bitnim radi provere verodostojnosti prijave osiguranog slučaja i radi ispunjenja svojih obaveza prema osiguraniku, uključuju-ći i dokaz o stvarnom početku putovanja u inostranstvo. Na zahtev, osiguranik asistentskoj kompaniji ili osigura-vaču mora dati ovlašćenje za sakupljanje svih važnih či-njenica od trećih lica (lekara, farmaceuta ili drugih me-dicinskih radnika ili ustanova bilo koje vrste, prevoznika osiguranika, zdravstvenih ili penzionih ustanova).

 

Osiguravač ima pravo da odbije isplatu naknade odno-sno da je umanji u slučaju da osiguranik ne ispuni obave-ze iz ovih uslova i ugovora o osiguranju, što za posledicu ima onemogućavanje utvrđivanja osnova za isplatu na-knade iz osiguranja, ili zato što je osiguravač izložen uve-ćanim troškovima zbog nepostupanja osiguranika.

 

Direktna naknada troškova lekaru ili zdravstvenoj ustanovi

 

Član 12.

 

Nakon prijave osiguranog slučaja, osiguravač daje sa-glasnost za sprovođenje postupka lečenja ili obezbeđi-vanja usluge asistencije.

 

Ukoliko osiguranik odbije da da pristanak zdravstve-noj ustanovi da dostavi osiguravaču informacije u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem, čime onemogućava utvrđivanje osnova za isplatu naknade iz osiguranja, on gubi prava po osnovu ovog osiguranja.

Troškove nastale prilikom lečenja osiguranika osigura-vač nadoknađuje direktno lekaru ili zdravstvenoj usta-novi, samo ako je osigurani slučaj prijavljen pre plaća-nja nastalih troškova lečenja, tj. pre izlaska osiguranika iz bolnice.

 

U slučaju medicinskog transporta ili repatrijacije, osigu-ranik je u obavezi da prihvati datum i način transporta ko-ji odrede asistentska kompanija i ovlašćeni lekar.

 

Naknada troškova nakon povratka u zemlju prebivališta

 

Član 13.

 

Ukoliko osiguranik ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji već sam plati troškove lečenja, prilikom nado-knade troškova osiguravač će umanjiti ukupan iznos na-doknade na osnovu štete pretrpljene zbog neprijavljiva-nja osiguranog slučaja, bez obzira na ugovorenu sumu osiguranja navedenu u polisi ili potvrdi o osiguranju. Isto važi i u slučaju naknade troškova repatrijacije.

Nakon završetka lečenja ili prevoza u zemlju prebivališta ili, u slučaju smrti, nakon prevoza posmrtnih ostataka, korisnik podnosi odštetni zahtev uz dostavljanje polise/ potvrde i celokupne propisane dokumentacije. Prevod dostavljene dokumentacije, osim u slučaju da su napisa-na na srpskom ili engleskom jeziku, ide na teret osigura-nika.

 

Nadoknada po osnovu osiguranja isplatiće se licu koje dokaže da je platilo troškove lečenja osiguranika u ino-stranstvu, na osnovu zahteva koji podnosi osiguranik ili naslednik osiguranika u slučaju smrti.

 

Nadoknada se isplaćuje u dinarima, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije valute koja je korišćena za plaćanje troškova u inostranstvu, navedene u priloženim računima.

 

Osiguravač ima pravo da odbije isplatu nadoknade u slu-čaju da osiguranik nije platio ili nije dostavio dokaz da je platio troškove u inostranstvu.

 

Raskid ugovora

 

Član 14.

 

Od ugovora o osiguranju može se odustati do početka trajanja osiguravajućeg pokrića. U tom slučaju osigura-vač će izvršiti povraćaj premije u punom iznosu.

 

U slučajevima ugovaranja grupne polise i nerealizovanja putovanja jednog ili više članova grupe osiguravač će iz-vršiti povraćaj premije za osiguranike koji nisu u moguć-nosti da realizuju putovanje.

Tabela pokrića

 

Član 15.

 

POKRIĆE

STANDARD

 

Limit

Usluge medicinske asistencije

 

Upućivanje na lekara

DA

Lekarski saveti

DA

Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguraniku

DA

Poseta bolesnom detetu

DA – 50 –EUR/dnevno

Zajednički smeštaj sa bolesnim detetom

DA – do 25 EUR/dnevno

Poseta bliske osobe

DA – 50 –EUR/dnevno

Plaćanje troškova lečenja

 

Ambulantno (vanbolničko) lečenje

DA

Lekovi i zavoji

DA

Medicinska pomagala i pomagala za hodanje

DA

Dijagnoza X-zracima (rendgenom)

DA

Bolničko lečenje (hospitalizacija)

DA

Operacija i troškovi operacije

DA

Stomatološki tretman

DA – do 300 EUR

Organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije

 

Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice

DA

Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu

DA

Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta

DA – do 7000 EUR

Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja

DA – do 1500 EUR

Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta

DA – do 5000 EUR

 

DA – pokriveno maksimalno do sume osiguranja ugovorene polisom osiguranja odnosno potvrdom o osiguranju, ako nije nave-den pojedinačni limit u tabeli. Ako je pojedinačni limit u tabeli veći od sume osiguranja ugovorene polisom odnosno potvr-dom o osiguranju, primenjuje se suma osiguranja ugovorena polisom odnosno potvrdom o osiguranju kao kumulativ za sve usluge definisane tabelom nivoa pokrića.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Uslovi za međunardno putno osiguranje primenjuju se počev od 06.06.2016. godine.