background image

 

 

6 dana / 3 noćenjaautobusom 

PROGRAM PUTOVANJA: 
POLAZAK: 08.11.2023. 
1.DAN ČAČAK – BEOGRAD - PRAG
 
Sastanak učesnika putovanja na parkingu kod TC Roda. Polazak autobusa u 16:00 sati. Polazak sa Novog Beograda (kod Skejt 
parka, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 19:00 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje  – 
organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska).  Polazak  iz  Novog  Sada  ISPRED  BIVŠE  AS  ATP 
VOJVODINA (podložno promeni) u 20:00 h. Putovanje preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. 
Noćna vožnja.

 

2. DAN PRAG 

 

Dolazak  u  Prag  u  prepodnevnim  satima.  Razgledanje  grada  u  pratnji  lokalnog  vodiča:  praški  dvorac  –  Hradčani,  katedrala 
Svetog  Vida,  bazilika  Svetog  Đorđa,  Mala  Strana,  Karlov  most,  spomenik  Karlu  IV,  šetnjom  do  Staromjestskih  namjesti  i 
čuvenog Astronomskog sata – Orloja i Tinske crkve. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno popodne za individualane aktivnosti. 
Mogućnosti fakultativnog odlaska na večeru u pivnici u Pragu. Noćenje.

 

3.DAN PRAG - KARLOVE VARI - PRAG

 

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Karlovih Vari, najlepše češke banje. Po dolasku obilazak banjskog grada uz 
laganu  šetnju  pokraj  reke  Teple  uz  najveće  atrakcije  Karlovih  Vari:  banjske  kuće  Lazne  I  i  III,  Hotel  Pupp,  neorenesansno 
pozorište,  skulptura  dobrog  vojnika  Švejka,  kolonade  sa  lekovitim  izvorima,  barokna  katedrala  Svete  Marije  Magdalene... 
Slobodno vreme. Povratak u Prag. Fakultativno: večernja vožnja brodom po Vltavi. Noćenje.

 

4. DAN PRAG - DREZDEN - PRAG 

 

Doručak. Slobodan dan u Pragu ili odlazak na celodnevni fakultativni izlet u Drezden. Razgledanje grada: Opera Zemper, Palata 
Cvinger (u kojoj je 5 muzeja), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (danas državni muzej u okviru koga je i 
Zeleni trezor), palata Tasenberg (danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most... Povratak u Prag u 
večernjim časovima. Slobodno vreme. Noćenje

 

5. DAN PRAG – BEOGRAD – ČAČAK

 

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u 16:00 sati. Noćna vožnja.

 

6.DAN ČAČAK ( BEOGRAD)

 

Dolazak na polazno mesto u ranim jutarnjim satima. Kraj programa. 
POVRATAK: 13.11.2023
 

                                                                                                      Cenovnik br.1od 24.08.2023. Program br.  52/2023 

                                                                                                         

 

 

Cena aranzmana 189e 

First minute cena 159e 

 

Legenda: 1/2-dvokrevetna soba, 1/1-jednokrevetna soba, BB-noćenje sa doručkom (samoposluživanje-izbor više jela).  

 
ARANŽMAN OBUHVATA: 

 

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenost, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih 
usluga hrane i pića i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

 

- 3 noćenja sa doručkom u hotelu 3*;

 

- Razgledanje i obilaske prema programu;

 

- Usluge lokalnog vodiča u Pragu; 

 

- Usluge turističkog vodiča tokom putovanja;

 

- Troškove organizacije putovanja.

 

 
ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

 

background image

 

Fakultativne izlete: 

 

- Karlove Vari– 25€ odrasli/ 15 € deca;

 

- Drezden – 30 € odrasli / 20 € deca;

 

- Vožnja brodom po Vltavi ( vožnja traje 1 sat ) 10 € odrasli / 8 € deca;

 

- Doplata za jednokrevetnu sobu – 60 €;

 

- Doplata za transfer iz Užica, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 rsd, iz Požege i Kraljeva 1000 rsd (minimalan broj je 4), iz Niša 
25€ (nema ograničenja)

 

- Gradska taksa u iznosu od 50 CZK (oko 2 €) po osobi po noći – plaća se na recepciji hotela;

 

- Međunarodno putno – zdravstveno osiguranje;

 

- Individualne troškove putniika.

 

Popust: 

 

Deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe ostvaruju popust 20 €. 
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA
:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se 
poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su 
informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne 
snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju 
sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti Organizator putovanja: Jungman travel doo, 
Pivarska 13, 32000 Čačak, tel/fax: 032/34-34-10, 34-34-40 web: www.jungmantravel.rs, e-mail: jungmantravel@mts.rs tekući 
račun: 170-0030019572001-95 MB 20984767, PIB 108366025, šifra delatnosti: 7912, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021. 
želje i zahteve putnika hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata 
svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih 
hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom 
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA

 

•  CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA  NISU  GARANTOVANE  I  ZAVISE  OD  INFLATORNIH  KRETANJA  KOJA  SU  U  EVROPI 

UČESTALA  OD  2022.  GODINE.  INO  PARTNER  I  AGENCIJA  ZADRŽAVAJU  PRAVO  PROMENE  CENA  FAKULTATIVNIH 
IZLETA  DO  POČETKA  REALIZACIJE  PUTOVANJA.  UKOLIKO  PUTNIK  NE  ŽELI  DA  PRIHVATI  PROMENU  CENE 
FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, 
minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, 
organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena 
ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su 
promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih 
okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja 
fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu 
grupe. 
 
NAPOMENE:

 

 - Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne 
predstavlja izmenu ugovorenog programa, 

 

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,

 

- Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima 
plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije, 

 

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da 
koriguje cenu aranžmana,

 

background image

 

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane 
radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

 

-  Obaveza  je  putnika  da  za  putovanje  obezbedi  ispravan  putni  dokument  i  da  se  pridržava  carinskih  i  drugih  propisa. 
Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne 
odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, 
putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku 
u Srbiju, 

 

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. 

 

-  Minimalan  broj  putnika  za  realizaciju  putovanja  je  50.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz 
neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji 
rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

 

-  Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja  (satnica  je  usklađena  kako  sa 
programom  putovanja tako  i  sa  zakonom o saobraćaju),  ne  postoji mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu 
radi obavljanja procedure povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,

 

- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, 
koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće, 

 

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući 
način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

 

- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili 
elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu 
potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, 
pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 

 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivšaSociete Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 30 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Jungman travel doo 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021.