background image

5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

Polazak: 15.02.2023.
1. DAN        BEOGRAD – ČAČAK – TREBINJE
Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC
Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim
detaljima polaska)
. Polazak iz Čačka (vreme i mesto biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Bosne i
Hercegovine sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN        TREBINJE – DUBROVNIK
Dolazak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku. *Razgledanje Dubrovnika i slobodno vreme. U
popodnevnim časovima okupljanje i smeštaj u apartmane u opštini Dubrovačka župa. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN        DUBROVNIK – KORČULA (fakultativno)
Slobodno vreme u Dubrovniku ili *fakultativni izlet do ostrva i grada Korčulagde je, prema legendi rođen čuveni istraživač Marko Polo.
Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u Stonu i obilazak grada. Ukrcavanje na trajekt/brodiću i plovidba do Korčule. Razgledanje grada i
slobodno vreme. Oko 16h povratak trajektom ili brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Marlais u najstarijem zaštićenom vinskom regionu u
bivšoj Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije vina i sira. Povratak u apartmane.  Noćenje.
4. DAN        DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO
Napuštanje   apartmana.   Polazak   ka manastiru   Tvrdoš   i   fakultativna   degustacija   vina   u   njegovim   podrumima. Nastavak   vožnje   ka
*Mostaru. Obilazak   grada i   slobodno   vreme   za   kafu.   Nastavak   vožnje   ka   *Sarajevu.   Šetnja   Baščaršijom i   slobodno   vreme   za   večeru.
Večernji polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju uz pauze za odmor i granične formalnosti.
5. DAN        SARAJEVO –  BEOGRAD – ČAČAK
Dolazak u Beograd/Čačak u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.
Povratak: 19.02.2023.

                                                                                                        Cenovnik br.1. od 11.01.2023 . – Program br.  3 /2023

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

15.02 – 19.02.2023.

149 €

109 € 

ARANŽMAN SADRŽI:

Vanlinijski   prevoz   autobusom   (visokopodni   ili  dabldeker,   audio,  video   opremljenosti,   prosečne   udobnosti,  bez   obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

 Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu; 

2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi;

Usluge vodiča u svakom autobusu;

Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku;

Troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja ;

Doplata za jednokrevetnu sobu  na upit ;

Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastira Tvrdoš– 10 € ;

Izlet na Korčulu – 35 € (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) ;

 Poseta vinariji Marlais ili Matuško, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku 15 €;

Doplate: za polazak iz Novog Sada 25€ ;

Individualne troškove

NAPOMENA: 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE.
INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO
PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

background image

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.  Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan
izlaska programa.  U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPISI DESTINACIJA: 
Trebinje:
  Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari
grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika” sa platanima starim preko 115 g. i kamenim fontanama. Ovde se mogu videti
pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park).  Manastir Tvrdoš posvećen je Uspenju
Presvete Bogorodice i podignut na stenama mesta Tvrdoša, kraj desne obale reke Trebišnjice. Podrumi manastira neguju tradicije srpskog
monaškog vinogradarstva i Hercegovine, proizvodeći vina od autohtonih i internacionalnih sorti u podrumu iz 15. veka. Žilavka, vranac,
šardone, kaberne sovinjon, ali i manastirska loza, proizvode se kombinovanjem drevnih i najsavremenijih tehnologija. 
Dubrovnik : Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma,
kule Revelin i Mulo.Ston je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća i tragova drevnih
kultura rasutih okolo. Njegova vrednost kao grada soli potvrđuje se i danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu.
Korčula  : je   spoj   šik   Dubrovnika   i   prekrasnih   prirodnih   lepota.   Srednjevekovni   stari   grad   Korčula   smešten   je   na   uskom   poluostrvu.
Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola.  
Mostar: Razgledanje Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk… Sarajevo Saraj, Vjećnica, Inat kuća,
Latinska ćuprija, katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk.

OPIS SMEŠTAJA:
Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja.
Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA REPUBILKE SRBIJE U REPUBLIKU HRVATSKU:
Državljani  Republike  Srbije   koji dolaze  neposredno   iz   Republike   Srbije, mogu  da uđu   u  Republiku   Hrvatsku  bez   potrebe   dokazivanja
posebno opravdanog razloga putovanja uz potvrdu rezervacije smeštaja Koju ibezbeđuje agencija.
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji vezanoj za uslove prelaska Hrvatske granice možete pronaći na sledećem linku:
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska

POSEBNE NAPOMENE:

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja
izmenu ugovorenog programa

 Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta

Organizator   putovanja   zadržava   pravo   izmene   programa   putovanja   (redosled   pojedinih   sadržaja   u   programu   usled   objektivnih
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja,
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencija

Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane države u kojima se nalaze

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje
cenu aranžmana ,

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika
agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju ,

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju ,

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju ,

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska ,

background image

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom
putovanja  tako   i  sa   zakonom   o   saobraćaju),   ne   postoji   mogućnost   zadržavanja   autobusa  na  graničnom   prelazu   radi   obavljanja
procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu ,

Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu ,

Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način,
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim
putem,   uz   dostavu   ugovora   o   prodatom   aranžmanu.   Agencija   i   prevoznik   su   dužni   da   potrošaču   izdaju   pismenu   potvrdu   ili
elektronskim   putem   potvrde   prijem   reklamacije,   a   da   najkasnije   u   roku   od   8   dana   od   dana   prijema   reklamacije,   pisanim   ili
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.    Čekovima gradjana do 15
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom
poslovnih banaka
  po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave
uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).
Platnim karticama  ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).  NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale
banka), Poštanska štedionica.

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021.

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju