background image

 

SA FAKULTATIVNIM OBILASKOM MOSTARA I BLAGAJA                                4 DANA/1 NOĆENJE  AUTOBUSOM 

 
Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho 
teče I uvek isto pitanje - jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A onda Trebević, Bjelašnica, Igman I Jahorina koje štite ovaj večni grad I čuvaju 

njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli I stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke... Grad u kojem ćete naučiti 
da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete I pojedete lagano, uživajući u kafi I sarajevskim ćevapima, pitama ispod 
sača, baklavama... 

Program putovanja: 
1. DAN        BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 23:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska,  ukoliko 
ne  dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  agenciju).  Vožnja  kroz  Srbiju,  pored  Šapca,sa 

kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        SARAJEVO – VRELO BOSNE (fakultativno) 
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima I panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, 

Grbavica,  Marijin  dvor,  Skenderija, Narodno  pozorište,  Gradska  većnica,  Inat kuća,  Trg  Sebilj,  Kazandžiluk  ulica,  Baščaršijska  džamija  iz  XVI 
veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram I sinagoga. Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. Posle 15h smeštaj u hotel. Slobodno vreme. 
Noćenje. 

3. DAN        SARAJEVO – BLAGAJ I MOSTAR (fakultativno)  
Doručak.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  ili  fakultativni  polazak  grupe  prema  Blagaju  koji  se  nalazi  par 
kilometara od Mostara i na kratko uživanje na izvorištu Bune, najvećem kraškom izvoru u Evropi, pored kojeg se nalazi čuvena sufijska tekija. 
Nastavak putovanja do Mostara. Nakon dolaska u Mostar posetićemo građevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kalebija, Kula 

Herceguša, Sahat Kula, Kriva  ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignut polovinom XVI veku i po 
predanjima  Stari  most  je sagrađen  upravo  po  uzoru  na  ovaj  mali  most. Kujundžiluk  - stara  mostarska  čaršija nalazi  se  na  levoj  strani  reke 
Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo. Polazak u večernjim časovima za Beograd.Putovanje 
kroz Bosnu I Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora.  
4. DAN        BEOGRAD  
Dolazak  u  Beograd  na  mesto  polaska  u  ranim  jutarnjim  časovima  –  zavisno  od  uslova  na  putu  I  zadržavanja  na  graničnim  prelazima.Kraj 

programa. 
Cenovnik br.3 od  08.03.2021.

 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

02.04 – 05.04.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

01.05 – 04.05.2021. 1.MAJ/USKRS 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

21.05 – 24.05.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

11.06 – 14.06.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

02.07 – 05.07.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

23.07 – 26.07.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

13.08 – 16.08.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

03.09 – 06.09.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

24.09 – 27.09.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

15.10 – 18.10.2021. 

WALTER 4* 

69 evra 

sniženo 45 evra 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

 

doplataza 1/1 sobu 15 evra (isključivo na upit) 

 

doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit) 

 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 

 

Prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu 

uplate tj. sklapanja Ugovora o putovanju 

 

smeštaj u  hotelu 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u  1/2 i  1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –  isključivo na upit) 
sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

SARAJEVO 

PUTNIČKA AGENCIJA 

Šifra delatnosti 7911 

Beograd, Beogradska 29 
+381 11 334 6776 

             334 6162 
reservation@robinson.rs 

www.robinson.rs

 

background image

 
 

 
 

 

razgledanje Sarajeva u pratnji vodiča 

 

usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 

 

troškove ogranizacije putovanja 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA : 

 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 

Individualne troškove – nepomenute usluge 

 

fakultativne izlete 

 

transferiz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostaligradovi na upit) – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transferiz ZRENJANINA – doplata 
20 evra / minimum 4 putnika, transferiz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transferiz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 
8 putnika 

NAČIN PLAĆANJA 

30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 7 dana pred putovanje platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD na rate 
čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji 
najkasnije  7  dana  pred  putovanje  avans  30%,  ostatak  odloženo  -  do  3  mesečne  rate  kreditnom karticom  BANCA  INTESA  –  MASTER  CARD 

karticama Poštanske štedionice do 6 jednakih mesečnih rata  putem administrativne zabrane na 4 mesečne rate. 
FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax zarealizaciju) 
VRELO BOSNE (uključena ulaznica) 5 evra, IZLET DO BLAGAJA I MOSTARA 15 evra 
NAPOMENA 

Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  I  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije, 
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u 
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska 
programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani 

broj putnika koje putnici nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, 
broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 

OPIS SMEŠTAJA – opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera 
Hotel WALTER 4*Nalazi se u Sarajevu, na liniji gradskog prevoza. Tramvajem je povezan sa centrom grada. Sobe poseduju TWC, TV, klimu... 
Sobe  su  1/2  i  1/2+1  ležajem  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  –  isključivo  na  upit).  Hotel  ima  restoran  u  kom  se  poslužuje 
doručak. Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. Do skoro je nosio naziv hotel Emiran. walterhotel.com/   

 
POSEBNE NAPOMENE 
 

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma 
polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih 
troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

 

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu  uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja 
uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… 
Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija 
dodeli. 

 

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom 
se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

 

Za  putnike  koji  poseduju  crveni  biometrijski  pasoš  Republike  Srbije,  za  ulazak  u  EU  pasoš  treba  da  važi  minimum  3  meseca  od  dana 
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami 
upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana 
sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  na  sajtu  Delegacije  EU  u  Srbiji  www.europa.rs  ili  u 
ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 
putniku ulaz na teritoriju EU. 

 

Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu 
ostane još slobodnih mesta. 

 

Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte 
agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

 

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h  vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

 

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik 

background image

može  zatražiti  nadoknadu  štete  samo  za  svoje  osigurane  stvari  kod  ovlašćenih  osiguravajućih  kuća.  Organizator  putovanja  ne  može 
odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i 
imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među 
putnicima i osećaj kolektivizma. 

 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na 
graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  promene  programa  putovanja  usled  nepredviđenih  objektivnih  okolnosti  (npr.  gužva  na 
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

 

Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 
programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih 
ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

 

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od  objektivnih okolnosti (npr. dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

 

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete 
usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

 

Oznaka  kategorije  hotela  u  programu  je  zvanično  utvrđena  i  važeća  na dan  zaključenja  ugovora  između  organizatora  putovanja  i  ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka 
najkasnije  do 09:00h. Svaki  hotel  ima  restoran.  Svaka  soba  ima  tuš  /  WC.  Smeštaj  iz  ove  ponude  registrovan  je,  pregledan  i 
standardizovan  od  strane  Nacionalne  turističke  asocijacije  zemlje  u  kojoj  se  nalazi.  Organizator  putovanja  u  slučaju  ne  objavljivanja 
tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan 
o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

 

Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja  i  kvalitet  usluge  u  okviru  smeštajnih  objekata, 
organizator  putovanja  ne  snosi  odgovornost  jer  to  isključivo  zavisi  od  smeštajnih  objekata. Neki  od  dopunskih  sadržaja  smeštajnih 
objekta  su  dostupni  uz  doplatu.  Postoji  mogućnost  odstupanja  i  promena  oko  dostupnosti  nekih  sadržaja,  jer  isključivo  zavise  od 
smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više informišete o 
istima  putem  interneta,  na  društvenim  mrežama  i  specijalizovanim  portalima  koji  pružaju  tu  vrstu  pomoći  putnicima 
poput www.tripadvisor.com, www.booking.com… 

 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

 

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može 
obećavati ovakve usluge. 

 

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj 
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. 

 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

 

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, 
uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

 

Međunarodno  putno  zdravstveno  osiguranje  je  obavezno  za  pojedine  destinacije.  Savetujemo  Vas  da  isto  posedujete  za  sva  Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u 
državama kroz koje prolazite. 

 

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

 

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. 
Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu 
na ime eventualne razlike u ceni.