background image

                                     

 

   

SA FAKULTATIVNIM OBILASKOM MOSTARA I BLAGAJA                                5 DANA/2 NOĆENJA  AUTOBUSOM 

 
Asocijacija  na  ovaj  grad  sa  najvećim  srcem  na  Balkanu,  obično  su  muzika  i  raja.  Behar  što  je  jednom  Bosnom  probeharao, 

Miljacka što tiho teče i uvek isto pitanje - jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A onda Trebević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj 

večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke... Grad u 
kojem  ćete  naučiti  da  malo  zastanete,  zaboravite  na  prebrzi  tempo  života,  popijete  i  pojedete  lagano,  uživajući  u  kafi  i  sarajevskim 
ćevapima, pitama ispod sača, baklavama... 

 

Polazak: 17.04/30.04.2020.                                                                                           
1. DAN        BEOGRAD 

Polazak iz Beograda oko 23:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred 
putovanje). Noćna vožnja autobusom kroz Srbiju, pored Šapca, prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora. 

2. DAN        SARAJEVO – VRELO BOSNE (fakultativno) 
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima i panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, 
Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI 

veka,  stara  pravoslavna  crkva,  jevrejski  hram  i  sinagoga.  Fakultativni  odlazak  na  Vrelo  Bosne.  Posle  15h  smeštaj  u  hotel.  Slobodno 
vreme. Noćenje. 
3. DAN        SARAJEVO – BOSANSKA DOLINA PIRAMIDA (fakultativno)  

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Bosanskih piramida. Bosanska dolina piramida je najveći svetski kompleks piramidalnih građevina. Sastoji se 
od nekoliko piramida od kojih je najveća Bosanska piramida Sunca (Visočica) koja je s visinom od više od 220 metara, znatno viša čak i od čuvene Keopsove 

piramide.  Nakon  dolaska  u  Dolinu  piramide,  sledi  odlazak  do  Belvederea,  mesta  odakle  se  pruža  idealan  pogled  na  Piramidu  Sunca  i  odakle  je  moguće 
napraviti najlepše fotografije ovog objekta. Zatim sledi odlazak do podzemnog lavirinta “Ravne” koji se sastoji od mreže podzemnih tunela i prostorija. Tuneli 
su osvetljeni, a prosečna visina je oko 2 metra. Uređeni deo tunela za turističke posete se prostire na dužini od oko 850 metara. Temperatura vazduha je 

konstantna tokom cele godine i iznosi oko 12°C tako da je neophodno imati adekvatnu odeću. Prava vrednost tunela je u zabeleženim vrednostima poput 
visoke koncentracije negativnih jona i originalne Šumanove rezonance od 7,83 Hz koji omogućavaju da se u toku boravka vaše telo revitalizira, kako fizički 

tako i mentalno. Nakon poseta lavirintu sledi odlazak do Piramide Sunca. Ovo je najstarija i najveća piramida u svetu. Poseta uključuje obilazak arheoloških 
iskopina na severnoj strani piramide, gde se mogu videti površinski blokovi rađeni od sintetičkog (geopolimernog) betona koji su otkriveni ispod sloja zemlje i 

vegetacije. Nakon obilaska, povratak u Sarajevo. Noćenje. 
4. DAN        SARAJEVO – BLAGAJ I MOSTAR (fakultativno)  
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativni polazak grupe prema Blagaju koji se nalazi par kilometara od Mostara i na 
kratko  uživanje  na  izvorištu  Bune, najvećem  kraškom izvor  u  Evropi,  pored  kojeg se  nalazi  čuvena  sufijska  tekija. Nastavak  putovanja  do  Mostara.  Nakon 

dolaska u Mostar posetićemo građevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija - jedan od najstarijih 
očuvanih  spomenika  iz  osmanlijskog  perioda,  podignut  polovinom  XVI  veku  i  po  predanjima  Stari  most  je  sagrađen  upravo  po  uzoru  na  ovaj  mali  most. 

Kujundžiluk  -  stara  mostarska  čaršija nalazi se  na  levoj strani  reke  Neretve  sa svojim radionicama  i  suvenirnicama. Slobodno  vreme.  Povratak  u  Sarajevo. 
Polazak u večernjim časovima za Beograd. Putovanje kroz Bosnu i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 

5. DAN        BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.   

                                                                                                             

Povratak: 21.04/04.05.2020.                                                                                                                      Cenovnik br.2  od 03.03.2020. 

 – Program br. 109/2019 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

17.04 – 21.04.2020. 

WALTER 4* 

90 evra 

sniženo 69 evra 

30.04 – 04.05.2020. 

WALTER 4* 

90 evra 

sniženo 69 evra 

 

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10€ , na zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%. 

Ne postoji mogucnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji, od 16 do 87 sedišta/mesta se određuju prema prijavi 

 

Smeštaj u hotelu 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 2 
noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

 

Razgledanje Sarajeva u pratnji vodiča 

 

Usluge vodiča/predstavnik agencije 

 

Troškove organizacije putovanja 

 

background image

 
 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 

društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 

elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 
 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 
 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 

FAKULTATIVNE IZLETe (minimum 25 pax za realizaciju): VRELO BOSNE (uključena ulaznica) 5 evra, IZLET DO BLAGAJA I MOSTARA 15 evra, VEČERA 
U JEDNOM OD NACIONALNIH RESTORANA 15 evra 

  Doplatu za jednokrevetnu sobu 30€ isključivo na upit 

 

Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit) 

 

Transfer  iz  UŽICA,  ČAČKA,  KRAGUJEVCA,  BATOČINE  (ostali  gradovi  na  upit)  –  doplata  20  evra  /  minimum  8  putnika,  transfer  iz  ZRENJANINA  – 

doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / 
minimum 8 putnika 

 

Individualne troškove 

 
 

NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, 
parkinga,  vodiča,  ulaznica, organizacije... Cene  izleta  podložne su  promenama u  slučaju  nedovoljnog broja prijavljenih  putnika  ili u  slučaju  promena  cena 

ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene  ulaznica na lokalitetima  u odnosu  na dan izlaska programa. U slučaju  nedovoljnog 
broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. 

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na 
odredištu je inopartner. 
OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA OVAJ IZLET U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA 

GRUPE - PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA 

Hotel WALTER 4* Nalazi se u Sarajevo, na liniji gradskog prevoza. Tramvajem je povezan sa centrom grada. Sobe poseduju TWC, TV, klimu... Sobe su 1/2 i 
1/2+1  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  - isključivo  na  upit)  ležajem.  Hotel  ima  restoran  u  kom  se  poslužuje  doručak.  Doručak  je  na  bazi 

švedskog stola – samoposluživanje. walterhotel.com/ 
 

Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 
meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju 

građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik 
odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše 
da  se  o  uslovima  putovanja  i  boravka  u  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u 

ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem 
sajtu www.robinson.rs. 

 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate.  Gotovinski  - 

rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po 
uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti 

aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, 
Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2020  od 
10.01.2020.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 
koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. 

Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068485 od 01.01.2020.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR 
Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.