background image

       

    

 

 

 

2 DANA / 1 NOĆENJE 

 

 BRODOM I AUTOBUSOM 

Ja sam vekovna granica i svedok sam života. Rušim granice mostovima, krivudava sam i ponosna. Ja sam Drina!!! 

Na ovom putovanju upoznajemo najzapadnije tačke programa Skrivena Srbija. Ovo vikend putovanje se svojom šarolikošću izdvaja iz ponude. 
Krećemo  autobusom  i  prilazimo  Drini  već  prvog  dana  putovanja  u Etno  zdanju Sunčana  reka.  Preko  Vrhpolja  se  krećemo  ka  Bajinoj  Bašti,  sa 
posebnim  osvrtom na kućicu na steni, zastajemo da upijemo priču  Drinskih vukova. Bajina Bašta nam  je  domaćin na počinku. Najjuzbudljiviji 
deo  programa  je  samo Krstarenje  Drinom u  dužini  od  preko  50  kilometara  od  Perućca  do  Višegrada  gde  završavamo  krstarenje,  I  divimo 
se Ćupriji na Drini i posećujemo Andrićgrad. Ako je Krstarenje Dunavom valcer, Krstarenje Drinom je marš. Osetićete otkucaje ritma Stanislava 
Biničkog pri komponovanju poznate melodije. Uplovite u Drinsku avanturu. 
 
1. dan  BEOGRAD – SUNČANA REKA – SOKOGRAD - VRHPOLJE – BAJINA BAŠTA 
Polazak  iz Beograda u 08.00h, vožnja  ka Podrinju.  Vožnja pored Šapca i Banje Koviljače, kraći odmor u etno restoranu ,, Sunčana reka,,. Šetnja 
i  obilazak  kompleksa  koji  se  nalazi  na  samoj  obali  Drine.  Polazimo  uzvodno  Drinom  ka  Bajinoj  Bašti.  Vožnja  pored  hidroelektrane  Zvornik  i 
Zvorničkog  jezera.  Obilazak  Soko  Grada  i  manastira  Sv.  Nikole.  Veličanstven  ambijent  upotpunjuje  pogled  na  staru  tvrdjavu  i  veliki  krst  koji 
dominira okolinom. Ručak u etno selu Vrhpolje. Vožnja najlepšim delom Drine, pauza za fotografisanje kod čuvene  kućice na steni. Dolazak u 
Bajinu Baštu, smeštaj u hotelu „Zepter Drina“ i kraći odmor. Obilazak muzeja nacionalnog parka „Tara“ i šetnja pored reke Godina. Povratak u 
hotel. Slobodno vreme za šetnju ili individualni odlazak u neki od popularnih kafića I restorana u Bajinoj Bašti. Noćenje. 
2. dan  BAJINA BAŠTA – PERUĆAC – VIŠEGRAD – BEOGRAD 
Doručak.
  Odlazak na jezero  Perućac, ukrcavanje na brod  „Grizzly“.   Od  09.00h  nezaboravna  plovidba  kanjonom  Drine    od Perućca (SRB)  do 
Višegrada  (BiH)  u  trajanju  od  3.5h.  Dužina  plovnog  puta  je  oko  52  km,  a  skoro  polovina  je  kanjon  sa  raznolikom  florom  i  faunom.  Ovaj 
netaknuti  biser  prirode  se  može  doživeti  samo  sa  palube  broda.    Po  pristajanju  u  Višegrad,  sledi  obilazak  Andrićgrada  (Kamengrad)  Emira 
Kusturice  i  na  Drini  Ćuprije.  Slobodno  vreme  za  individualne  obilaske  i  ručak.    Povratak  autobusom  za  Beograd  preko  Mokre  Gore  i  Čačka. 
Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj usluge...                                                                    

Cenovnik br. 3 od  19.05.2020. Program br. 20/2020

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                                            

  Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji /mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj  u  hotelu  „Zepter  Drina“  3*  u  Bajinoj  Bašti  na  bazi  1  noćenja  sa  doručkom  (doručak  –  švedski  sto)  u  standardnim  dvo  ili 

trokrevetnim  sobama.  Hotel  se  nalazi  na  gradskom  trgu,  okružen  zelenilom  u  pešačkoj  zoni.  Poseduje  74  smeštajne  jedinice,  dva 
restorana, piceriju, dve terase... Sve sobe sadrže wi-fi, TV, toalet, telefon...  

  Obilazak Sokograda i Sunčane reke 
  Ručak u Vrhpolju – glavno jelo (gulaš, pasulj), salata, hleb, kolač 
  Plovidbu brodom ,, Grizzly,, Perućac - Višegrad  
  Troškove organizacije putovanja 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI:   

  Individualne troškovi putnika i nenavedene ulaznice; 
  Doplata za superior sobu 10 € po osobi (na upit); 
  Doplata za jednokrevetnu sobu 20 € (na upit); 
  Mogućnost doplate za dodatni prevoz – transfer Novi Sad: cena po osobi (min. 4 punoplatežna putnika) - 2.600 rsd.  

 
Napomena: Svi putnici su dužni da dostave agenciji podatke iz pasoša ili licne karte ( broj pasosa/licne karte i JMBG ) za odrasle osobe, dok 
za maloletne osobe su potrebni broj pasoša i JMBG . Putnici su dužni da imaju svoja dokumenta sa sobom u toku putovanja.
 Svaki putnik je 
u  obavezi  da  poseduje  važeću  putnu  ispravu  (kopija  stranice  sa  ličnim  podacima  se  dostavlja  agenciji)  koja  mora  važiti  još  3  meseca  od 
datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju 
građana kojima je viza potrebna (putnici iz ove kategorije su dužni sami da se raspitaju u ambasadi zemlje u koju putuju, o uslovima za ulazak 
u  zemlju  putovanja),  kao  i  u  slučaju  da  pogranične  vlasti  onemoguće  putniku  ulaz  na  teritoriju,  u  tom  slučaju  će  se  smatrati  da  je  putnik 
odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson.

 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika 

(minimum 40), agencija Robinson zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. 
Krajnji  rok  za  otkazivanje  aranžmana  je  pet  (5)  dana  pre  datuma  polaska.  U  slučaju  da  je  posle  zaključenja  Ugovora  o  putovanju  došlo  do 

TERMIN PUTOVANJA 

CENA ARANŽMANA 

04.07. – 05.07.2020.

 

89 € 

25.07. – 26.07.2020.

 

89 € 

08.08. – 09.08.2020.

 

89 € 

29.08. – 30.08.2020.

 

89 € 

12.09 – 13.09.2020.

 

89 € 

26.09 – 27.09.2020.

 

89 € 

background image

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 45 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz 
neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, 
krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 
dana pred put. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava 
agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih 
subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

promena  u  kursu  na  deviznom  tržištu  ili  promena  u  tarifama  prevoznika  i  aerodromskih  i  kompanijskih  taksi,  agencija  Robinson  zadržava 
pravo  korekcije  cene  programa  putovanja.  Sve  vreme  boravka  Vam  na  raspolaganju  stoji  stručan  predstavnik  naše  agencije,  koji  će  se 
potruditi oko Vašeg kompletnog boravka na odabranom putovanju. 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 
Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate.  Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši 
uplatom  akontacije  u  iznosu  od 40%  od  ukupne  cene  aranžmana, a  ostatak 15 dana  pre  polaska.  Ukoliko aranžman  nije  uplaćen  u  celosti, 
ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana do 2 jednake mesečne rate, po uplati akontacije 
za  rezervaciju,  za  ostatak  se  deponuju  čekovi  najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.  Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje 
određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne 
vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog 
plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: EXPOBANK,  Banca 
intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 

 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2020  od 
10.01.2020.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 
koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. 
Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068485 od 01.01.2020.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR 
Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.