background image
background image

 

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova 
putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana 
pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava  pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi  odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije  o 
programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o 
putovanju.  U  skladusaodredbamaZakonu  o  turizmuOrganizatorimagarancijeputovanja  po  Ugovoru  o  garancijiputovanjabroj  0072/2018  od 
25.01.2018.god.,  zaključenogsaugovaračemosiguranjaNacionalnomasocijacijomturističkihagencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se 
aktivirakodNacionalneasocijacijeturističkihagencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavomnaadresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ilina 
mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisabroj300060789od 25.01.2018.god. Akcionarskogdrustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 
od 28.01.2010.
 
 

Polazak: 29.12.2018. 

PROGRAM PUTOVANJA: 
1.dan 

BEOGRAD 

PolazakizBeogradaoko 21h saglavneautobuskestanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulice (tačnovremebićepoznatonajkasnije dan  predputovanje). 
IzNovogSadaoko 22h saparkingakodLokomotive. NoćnavožnjakrozMađarskusakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.  
2.dan 

BEČ  

Dolazak  u  Beč  u  prepodnevnimčasovima.Panoramskorazgledanjegrada  u  pratnjivodiča,  užicentargrada:  Ring,  TrgMarijeTerezije,  dvoracHofburg,  Parlament, 
Većnica, Opera, zgradaUniverziteta,  Burg  teatar,  katedralaSvetogStefana,  novi deo  gradasaPrateromizgradomUjedinjenihnacija. Smeštaj  u  hotel posle 15h. 
Slobodnovreme. Noćenje
3. dan  BEČ – BRATISLAVA – BEČ  
Doručak
.  Napuštanjehotela.  Slobodno  vreme  ili  mogućnost  fakultativnih  izleta  -  poseta  kraljevskom  dvorcu  Šenbrun  sa  prekrasnim  parkom.  Mogućnost 
fakultativnog izleta za Bratislavu. Po dolasku u Bratislavu, zajedničkiodlazaknapanoramskorazgledanjegradaiobilazak stare tvrđave (KatedralaSvetog Martina, 
PalataGrasalkovič,  Plavacrkva…)  išetnjaromantičnimdelomstaroggradanaobaliDunava.  U  popodnevnimčasovimapovratak  za  Beč.  U  večernjimsatima, 
dočekkodRathaus-a  inaulicamaBečauzbogatmuzičkiizabavni  program.  Preporučujemoodlazak  do  Pratera,  gde  se  priređujespektakularnivatromet  u  ponoć. 
SREĆNA NOVA GODINA!!! 
4. dan  BEČ – BEOGRAD 
Sastanakgrupeoko 02 časakad je predviđenpolazak za Srbiju. NoćnavožnjaprekoMađarske. Dolazak u Beograd u jutarnjimčasovima. 
Povratak:01.01.2019.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenovnik br.2 od 20.11.2018. 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2018 – 01.01.2019. 

BOCK 3* 

99 € 

79 € do 05.12. 

ROSEN 3* 

99 € 

79 € do 05.12. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

Cena za dete do 12 godina u pratnjidveodrasleosobe (napomoćnomležaju) popust 10 €. 

dete do 6 godina (u zajedničkomležaju) ostvarujepopust 40% nacenuaranžmana 

Cenaaranžmanaseumanjujeza 20 € ukolikosekoristisopstveniprevoz. 

Polazak iz Užica (gradski stadion),Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata za transfer 20€ (minimum 4 putnika). Polazak iz 

Zrenjanina – doplata za transfer 1500 rsd (minimum 4 putnika).

 

ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Prevozautobusomturističkeklase (od 16 – 87 mesta) nanavedenojrelaciji/mesta se određujupremaprijavi 

 

1 noćenjesadoručkom u hotelusa 3*  (švedskisto) u 1/2 i 1/2+1 sobama po lokalnojkategorizaciji.Hotel BOCK 3*Nalazi se u širem centru Beča, na 
liniji gradskog prevoza, na obali jezera, u blizini tržnog centra SCSHotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2  i 1/2 + 1 sa TWC, TV, 
mini  bar,  telefonom...www.hb1.at/de/hotel-boeck-brunn.html  .  Hotel ROSEN  EUROPAHAUS  3*   nalazi  se u  14.  becirku,  naliniji   tramvaja,  oko  30 
minutavožnjeodcentragrada. 

Hotel  

imaaperitiv 

bar, 

restoran, 

sef, 

parking. 

Sobesusa 

TWC, 

TV, 

mini 

bar, 

klima, 

telefon... www.europahauswien.at/en/ 

 

RazgledanjeBeča u pratnjivodiča; uslugeturističkogvodiča/pratiocagrupe 

 

Troškovevođstvaiorganizacijeputovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

 

Individualnetroškove – nepomenuteusluge 

 

Fakultativneizlete (minimum 25 pax zarealizacijuizleta): dvorac Schönbrunn 25 €/15 € deca- obaveznaprijava u agenciji;izlet do Bratislave 15 €/10 
€deca ( deca do 12 godina )
 

 

Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 

 

Staničnuuslugu50 rsd za polaskeizBeograda, plaća se u agenciji 

 

Doplatu za jednokrevetnusobunaupit45€ 

NAPOMENA:Fakultativniizletinisuobavezni  deo programaizaviseodbrojaprijavljenihputnika.  Cena  se  uglavnomsastojiodtroškovarezervacije,  prevoza,  vodiča, 
ulaznica, organizacije...Agencija ne snosiodgovornost za promenucenaulaznicanalokalitetima u odnosuna dan  izlaskaprograma  – cena je podložnapromeni. 
Termini fakultativnihizletasupromenljiviizaviseodslobodnihtermina po lokalitetima, brojaprijavljenihputnikaiobjektivnihokolnosti 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskojprotivvrednosti po prodajnomkursuEXPO BANKEza efektivuna dan uplate. Gotovinski- rezervacija se 
vršiuplatomakontacije  u  iznosu  od  40%  odukupnecenearanžmana,  aostataknajkasnije  10  dana  pre  polaska.Kreditomposlovnihbanaka  po 
uslovimakojeodređujebankapremaklijentu,  a  naosnovupredračunakoji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti 
aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).Platnimkarticamaili  revolving  karticama 
(mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.   

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA(YUTA STANDARD)