background image

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

PUTNIČKA AGENCIJA 
Šifra delatnosti 7911 

Beograd, Beogradska 29 
+381 11 334 6776     
334 6162 

reservation@robinson.rs 
www.robinson.rs

 

 

 
Ohrid i Ohridsko jezero su svakako najveće i najposećenije turističke atrakcije našeg suseda - Makedonije. Jedno od najvećih i najstarijih 
prirodnih jezera u Evropi imalo je vremena da oko sebe izgradi dovoljno sadržaja za svačiji ukus. Za njegove prirodne vrednosti znalo se od 
davnina. Kad znamo da je Ohrid jedno od mesta na svetu koje se nalaze na UNESCO - voj listi svetske baštine i po prirodnim i po kulturno – 

istorijskim spomenicima, nema sumnje da privlači veliki broj turista tokom cele godine 

 
Polazak: 05. mart 2021.                 

2 noćenja / 4 dana / autobusom 

 

Program putovanja: 

1.dan                    BEOGRAD 
Polazak iz Beograda u 22h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno 
vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  -  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska,  ukoliko  ne 

dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  agenciju).  Noćna  vožnja  kroz  Srbiju  i  Severnu 
Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora 
2.dan   

OHRID 

Dolazak  u  Ohrid  u  prepodnevnim  satima.  Slobodno  vreme  za  šetnju  i  odmor.  Smeštaj  u  hotel.  Oko  podne  panoramski  obilazak  starog  i 

istorijskog  dela  grada  poznatog  po  vizantijskim  spomenicima  i  sakralnim  objektima  sa  lokalnim  vodičem  (crkva  Svete  Sofije,  crkva  Svetog 
Pantelejmona, Samuilova tvrđava…). Slobodno vreme za individualno razgledanje. Noćenje 
3.dan   

OHRID – SVETI NAUM (fakultativno ) – STRUGA/VEVCANI (fakultativno) - BEOGRAD 

… Doručak. Slobodan dan u Ohridu ili fakultativno polazak oko 09h na izlet za Sveti Naum sa obilaskom manastirskog kompleksa. Povratak u 

Ohrid oko podne. Slobodno vreme. Oko 15h fakultativno polazak za Strugu i obilazak ovog poznatog turističkog i kulturno - istorijskog grada. 
Nastavak  putovanja  do  Vevčana,  prelepog  mesta  sa  drevnom  arhitekturom  i  čuvenim  izvorima.  Lagana  večera  u  nekom  od  tradicionalnih 
restorana. Povratak u Ohrid. Slobodno veče. Noćenje. 

4.dan   

OHRID – SKOPLJE– BEOGRAD  

Doručak.  Polazak  za  Skoplje.  Razgledanje  makedonske  prestonice  i  kraće  slobodno  vreme  u  centru  grada.  Mogućnost  da  prošetate  starom 
čaršijom  i  uživate  u  makedonskoj  gastronomiji.  Polazak  za  Beograd.  Dolazak  na  mesto  polaska  u  kasnim  večernjim  časovima  –  zavisno  od 
uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa. 
Povratak: 08. mart 2021. 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA 

ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

05.03 – 08.03.2021. 

ČINGO 3* 

MILLENIUM PALACE 4* 

99 evra 

119 evra 

89 evra do 25.02. 

109 evra do 25.02. 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

doplata za 1/1 sobu (isključivo na upit) 

doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit), dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje 
popust 10 evra na cenu aranžmana, dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana ne postoji mogućnost 
umanjenja za sopstveni prevoz 
ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                       
  prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate 

tj sklapanja Ugovora o putovanju 

  smeštaj  u  hotelu  3*  ili  4*  (po  lokalnoj  kategorizaciji)  u  1/2  i  1/2+1  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  -  isključivo  na  upit) 

sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) 

  razgledanja prema programu 
  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
  troškove ogranizacije putovanja 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 
  putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 315 din, od 18 do 70 god – 630 din, od 71 do 83 god – 1260 din) sa osiguranom sumom do 30000 

evra, doplata 50% od cene osiguranja za osiguranje od COVID-19 

  individualne troškove – nepomenute usluge 
  fakultativne izlete 

background image

 

                                       

                                                              

 

  transfer iz ZRENJANINA – doplata 2500 din / minimum 4 putnika,  transfer iz NOVOG SADA – doplata 2000 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – 

doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika   

  FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 20 pax za realizaciju) 
  SVETI NAUM (uključena ulaznica) 10 evra, STRUGA / VEVČANI (sa uključenom večerom u nacionalnom restoranu) 15 evra 
  NAPOMENA 
Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije, 
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u 
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska 

programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani 
broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja 
prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 

OPIS SMEŠTAJA - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera 
Hotel ČINGO 3* se nalazi u centru Ohrida u blizini autobuske stanice i pijace. Poseduje restoran, loby sa recepcijom. Sobe su sa TV-om, TWC... 
Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom. Doručak je po principu buffet servis. www.hotelcingomk.seasonsnseasons.com/ 
Hotel MILLENIUM PALACE 4* se nalazi na obali jezera, uz samu promenadu, na oko 1000 m od centra Ohrida, poseduje veliki restoran, loby 
bar sa recepcijom, suvenirnice. Sobe su sa TV-om,  mini barom, TWC, terasom… Covid protokol (važeći u momentu objave cenovnika): Obroci 
u  hotelima  se  poslužuju  po  proncipu  buffer  servisa,  ali  nije  dozvoljeno  samostalno  uzimanje  hrane,  već  gosti  konobarima  kažu  šta  žele  od 
ponuđenih jela i oni im potom to donesu za sto. mil eniumpalace.com.mk/ 

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA 

KOJE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE TRAVELLINO 

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000045792 OD 25.11.2020. 

GODINE - ROK VAŽENJA 01.10.2021. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 50000 EVRA ZA SLUČAJ 

INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, 

DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM 

USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA 
PRE POČETKA PUTOVANJA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM 
AGENCIJA  ZADRŽAVA  PRAVO  KOREKCIJE  CENA  U  SLUČAJU  PROMENA  NA  DEVIZNOM  TRŽIŠTU  AGENCIJA  NE  SNOSI  ODGOVORNOST  ZA 
EVENTUALNE  DRUGAČIJE  USMENE  INFORMACIJE  O  PROGRAMU  PUTOVANJA  ORGANIZATOR  ZADRŽAVA  PRAVO  PROMENE  REDOSLEDA 
POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE TRAVELLINO 

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA 

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 456/2020, kategorija A10 

broj programa 032/2021 

 
POSEBNE NAPOMENE 
 

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma 
polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih 
troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

 

Redosled  sedenja  u  autobusu  se  pravi  prema  datumu  uplate  tj  sklapanja  Ugovora  o  putovanju. Prilikom  pravljenja  redosleda  sedenja 
uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… 
Prvi  red  sedišta  su  službena sedišta  i  ako  nema  potrebe, ne  izdaju se  putnicima.  Putnik  je  dužan  da  prihvati  sedište  koje  mu  agencija 
dodeli. 

 

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom 
se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

 

Za  putnike  koji  poseduju  crveni  biometrijski  pasoš  Republike  Srbije,  za  ulazak  u  EU  pasoš  treba  da  važi  minimum  3  meseca  od  dana 
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami 
upoznaju sa viznim režimom zemlje u  koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana 
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi 
ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku 
ulaz na teritoriju EU. 

 

Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu 
ostane još slobodnih mesta. 

background image

 

                                       

                                                              

 

 

Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte 
agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

 

Zaustavljanje  radi  usputnih  odmora predviđeno  je  na  svakih  3,5  do  4h  vožnje  na  usputnim  stajalištima,  u  zavisnosti  od  raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

 

Mole  se  putnici da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i  stvarima u  toku  trajanja  aranžmana.  Ostavljanje  vrednih  stvari  u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može 
zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati 
niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i 
imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među 
putnicima i osećaj kolektivizma. 

 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na 
graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

 

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, 
gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

 

Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom 
kao  i  redosleda  razgledanja  usled  objektivnih  okolnosti. Molimo  da  uzmete  u  obzir  da  postoji  mogućnost  da  usled  državnih  ili  verskih 
praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

 

Dužina  trajanja  slobodnog  vremena  za  individualne  aktivnosti  tokom  programa  putovanja  zavisi  od  objektivnih  okolnosti  (npr.  dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

 

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete 
usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

 

Oznaka  kategorije  hotela  u  programu  je  zvanično  utvrđena  i  važeća  na  dan  zaključenja  ugovora  između  organizatora  putovanja  i  ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka 
najkasnije  do 09:00h. Svaki  hotel  ima  restoran.  Svaka  soba  ima  tuš  /  WC.  Smeštaj  iz  ove  ponude  registrovan  je,  pregledan  i 
standardizovan  od  strane  Nacionalne  turističke  asocijacije  zemlje  u  kojoj  se  nalazi.  Organizator  putovanja  u  slučaju  ne  objavljivanja 
tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o 
tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

 

Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja  i  kvalitet  usluge  u  okviru  smeštajnih  objekata, 
organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta 
su  dostupni  uz  doplatu.  Postoji  mogućnost  odstupanja  i  promena  oko  dostupnosti  nekih  sadržaja,  jer  isključivo  zavise  od  smeštajnih 
objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem 
interneta,  na  društvenim  mrežama  i  specijalizovanim  portalima  koji  pružaju  tu  vrstu  pomoći  putnicima  poput www.tripadvisor.com, 
www.booking.com… 

 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

 

Zahtevi  za  konektovane  sobe,  family  sobe  i  sl uzeće  se  u razmatranje  ali  grupni  autobuski  aranžmani ne  podrazumevaju  ovakvu  vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može 
obećavati ovakve usluge. 

 

Smeštaj  na  grupnim  aranžmanima  ovog  tipa  je  u dvokrevetnim  ili  dvokrevetnim  sobama  sa  pomoćnim  ležajem  namenjene  za  smeštaj 
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. 

 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

 

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, 
uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

 

Međunarodno  putno  zdravstveno  osiguranje  je  obavezno  za  pojedine  destinacije.  Savetujemo  Vas  da  isto  posedujete  za  sva  Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u 
državama kroz koje prolazite. 

 

Za  sve  informacije  date  usmenim,  telefonskim  ili  elektronskim  putem  agencija  ne  snosi  odgovornost.  Validan  je  samo  pisani  program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

background image

 

                                       

                                                              

 

 

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. 
Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu 
na ime eventualne razlike u ceni.