background image

6 DANA/ 3 NOĆENJA   AUTOBUSOM

Krakov koga možemo nazvati i „grad muzej“ je jedan od najstarijih i najvećih gradova u Poljskojm kulturni, obrazovni, industrijski i
turistički centar regije. Nalazi se na obalama reke Visle na jugu Male Poljske. Takođe je poznat kao naučni i umetnički centar Poljske.
Nekadašnji glavni grad, oduševiće vas svojim pitomim izgledom i mnogim znamenitostima. Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo
grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Vavelom, podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih
kraljeva. Nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašeni Aušvic. Grad posebne atmosfere i izuzetno gostoljubivih ljudi, grad za
istraživanje.

Polazak: 14.02.2023.
1. DAN        BEOGRAD – KRAKOV
Sastanak učesnika putovanja u Čačku na parkingu kod TC Roda. Polazak autobusa u 17:00 sati. Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica
autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 20:00 h ( tačno vreme biće poznato
najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska 
). Polazak iz Novog Sada ISPRED
BIVŠE AS ATP VOJVODINA (podložno promeni)u 21:00 h. Putovanje preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
Noćna vožnja. 
2. DAN        KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njenu kulturnu prestonicu. Panoramsko razgledanje
kraljevskog   grada   sa   vodičem,   nekadašnje   prestonice   Poljske   sa   razgledanjem   Tvrđave   Vavel,   Brda   Vavel   sa   kraljevskim   dvorcem   i
katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka…
Nakon obilaska smeštaj u hotel. Noćenje
3. DAN        KRAKOV – AUŠVIC – KRAKOV
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta logoru Aušvic-Birkenau u kojem je formiran najveći nacistički koncentracioni logor za
masovno   uništenje.   Potresne   priče   o   vidovima   istrebljenja,   životu   u   logoru,   monstruoznim   “naučnim“   eksperimentima,   kao   i   brojni
artefakti i logorske zgrade, svedočanstva su najtragičnije „epizode“ iz istorije sveta, koja se ne sme nikada zaboraviti. Danas su logorski
kompleksi Aušvica i Birkenaua pod zaštitom istoimenog državnog muzeja i UNESCO-a. Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.
4. DAN        KRAKOV
Doručak
. Slobodan dan u Krakovu ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet „Jevrejski Krakov“. Izlet obuhvata pešački razgled jevrejske 
četvrti Kazimjerž, kroz ulice nekadašnjeg Opidum Judeoruma, koje su poslužile kao scenografija za Oskarov nagrađeni, film „Šindlerova 
lista“: Stara sinagoga, Široka ulica, Remuh sinagoga, Hram sinagoga, Kupa, Isakova i Visoka sinagoga, Kuća Tore, Novi trg na kojem se mogu
kupiti najbolje krakovske „zapjekanki“ i na kojem su smešteni najpoznatiji barovi Krakova, ulica Dajvor….foto pauza na tzv. „Trgu Heroja“ – 
prostoru nekadašnjeg Jevrejskog geta iz perioda nacističke okupacije, apoteka „Pod Orlem“ čiju je obnovu finansirao Stiven Spilberg, foto 
pauza kod čuvene fabrike emajla Oskara Šindlera, panoramska vožnja kroz četvrt Podgorce, koju su do II svetskog rata uglavnom 
naseljavali bogati Jevreji, a u kojoj je formiran geto u kojem su se našli svi Jevreji. Povratak u hotel. Noćenje.
5. DAN        KRAKOV  – VELIČKA – KRAKOV – BEOGRAD
Doručak
. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi Velička. Po dolasku  
spuštanje stepenicama sa vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi  i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od 
soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov. U večernjim časovima polazak za Beograd. Noćna 
vožnja.
6. DAN        BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa
Povratak: 19.02.2023.

                                                                                                             Cenovnik br.1. od 12.01.2023 . – Program br.   5/2023

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

14.02 – 19.02.2023.

199 €

169 € 

ARANŽMAN SADRŽI:

Vanlinijski   prevoz   autobusom   (visokopodni   ili  dabldeker,   audio,  video   opremljenosti,   prosečne   udobnosti,  bez   obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

Smeštaj u hotelu 3* na bazi tri noćenja sa doručkom u 1/2 sobama; 

background image

Usluge vodiča u svakom autobusu;

Troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja ;

Aušvic i Birkenau – 30€/ deca 20€ ;

Rudnik soli Velička – 40€ / deca 30€ ;

Jevrejski Krakov – 15€/ deca 7.5€ ;

 Doplata za jednokrevetnu sobu -  38€,

Individualne troškove

NAPOMENA: 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE.
INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO
PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.  Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan
izlaska programa.  U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana
boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za
eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi
od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela .

POSEBNE NAPOMENE:

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja
izmenu ugovorenog programa

 Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta

Organizator   putovanja   zadržava   pravo   izmene   programa   putovanja   (redosled   pojedinih   sadržaja   u   programu   usled   objektivnih
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja,
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencija

Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane države u kojima se nalaze

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje
cenu aranžmana ,

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika
agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju ,

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju ,

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju ,

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska ,

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom
putovanja  tako   i  sa   zakonom   o   saobraćaju),   ne   postoji   mogućnost   zadržavanja   autobusa  na  graničnom   prelazu   radi   obavljanja
procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu ,

Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu ,

background image

Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način,
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim
putem,   uz   dostavu   ugovora   o   prodatom   aranžmanu.   Agencija   i   prevoznik   su   dužni   da   potrošaču   izdaju   pismenu   potvrdu   ili
elektronskim   putem   potvrde   prijem   reklamacije,   a   da   najkasnije   u   roku   od   8   dana   od   dana   prijema   reklamacije,   pisanim   ili
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.    Čekovima gradjana do 15
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom
poslovnih banaka
  po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave
uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).
Platnim karticama  ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).  NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale
banka), Poštanska štedionica.

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021.

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju