background image

 

       

 

 

                                                                                                  5 DANA/2 NOĆENJE   AUTOBUSOM 

 
Asocijacija  na  ovaj  grad  sa  najvećim  srcem  na  Balkanu,  obično  su  muzika  i  raja.  Behar  što  je  jednom  Bosnom  probeharao, 

Miljacka što tiho teče i uvek isto pitanje  - jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A onda Trebević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj 
večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke... Grad u 
kojem  ćete  naučiti  da  malo  zastanete,  zaboravite  na  prebrzi  tempo  života,  popijete  i  pojedete  lagano,  uživajući  u  kafi  i  sarajevskim 
ćevapima, pitama ispod sača, baklavama...
 
POLAZAK: 30.12.2019. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 23:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela  Mr. President. Vožnja kroz 
Srbiju, pored Šapca, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan  SARAJEVO  
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima i panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin 
dvor,  Skenderija,  Narodno  pozorište,  Gradska  većnica,  Inat  kuća,  Trg  Sebilj,  Kazandžiluk  ulica,  Baščaršijska  džamija  iz  XVI  veka,  stara  pravoslavna  crkva, 
jevrejski hram i sinagoga. Posle 15h smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Individualni doček Nove godine. Noćenje.  
3. dan  SARAJEVO – VRELO BOSNE (fakultativno
Doručak
. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. Povratak u centar Sarajeva. Noćenje
4. dan 

 SARAJEVO – BLAGAJ I MOSTAR (fakultativno) 

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativni polazak grupe prema Blagaju koji se nalazi par kilometara od Mostara i na 
kratko  uživanje  na  izvorištu  Bune,  najvećem  kraškom  izvor  u  Evropi,  pored  kojeg  se  nalazi  čuvena  sufijska  tekija.  Nastavak  putovanja  do  Mostara.  Nakon 
dolaska u Mostar posetićemo građevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija - jedan od najstarijih 
očuvanih  spomenika  iz  osmanlijskog  perioda,  podignut  polovinom  XVI  veku  i  po  predanjima  Stari  most  je  sagrađen  upravo  po  uzoru  na  ovaj  mali  most. 
Kujundžiluk  -  stara  mostarska  čaršija  nalazi  se  na  levoj  strani  reke  Neretve  sa  svojim  radionicama  i  suvenirnicama.  Slobodno  vreme.  Povratak  u  Sarajevo. 
Polazak za Beograd u večernjim časovima. Putovanje kroz Bosnu i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
5. dan      BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa
POVRATAK: 03.01.2020.                                                                                                                         Cenovnik br.1 od 09.09.201

9. – Program br. 83/2019 

 

VREDNOST ARANŽMANA PO OSOBI 

DINARSKI DEO 

1500 din + DEO U EVRIMA IZ TABELE 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

30.12.2019 – 03.01.2020. 

GRAND 3* 

95€ 

70 € do 20.11. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

transfer iz UŽICA, ČAČKA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika  

transfer iz KRAGUJEVCA, BATOČINE – doplata 20 evra / minimum 4 putnika 

transfer iz ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnikatransfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika,  

transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika  

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni  ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit

sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)  

  Razgledanje Sarajeva u pratnji vodiča 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove organizacije putovanja 

 
 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Fakultativne izlete (minimum 25 pax za realizaciju): VRELO BOSNE (uključena ulaznica5 evraIZLET DO BLAGAJA I MOSTARA 15 evra  
  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplatu za jednokrevetnu sobu na upit 30 (isključivo na upit)   
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 €(isključivo na upit)   
  Individualne troškove – nepomenute usluge 

 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 

 
NAPOMENA
 Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije,  prevoza, parkinga,  vodiča, ulaznica,  organizacije... Cene  izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu 
na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na 
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini  fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel GRAND 3* Nalazi se u Sarajevo. U blizini hotela nalazi se linija gradskog prevoza kojim se stiže u centar grada. Sobe poseduju TWC, TV, 
klimu... Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) ležajem. Hotel ima restoran u kom se poslužuje 
doručak. Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.hotelgrand.com/  
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od 
25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj  300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.