background image

                     

   

 

 

                                                                                                                6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM

 

                       
                  Ovaj izuzetno interesantan aranžman  za Rumuniju, odvešće vas do Transilvanije i upoznati sa legendom o grofu Drakuli. Na ovom 

putovanju posetićemo srednjevekovne gradove  Brašov, Sinaju, Bukurešt i čuveni zamak Bran i dvorac Peleš. Vozićemo se brodićem na jezeru 
Snagov i obići prelepi manastir na njegovom ostrvu. Pored upoznavanja istorije i kulture Transilvanije uživaćete u Gastronomiji i degustaciji 
čuvenih Rumunskih vina. 

 

 

Polazak: 28.12.2019. 

                                                                             

                  

1. dan  BEOGRAD 
Polazak  u  17h  iz  Beograda  (sa  glavne  autobuske  stanice),  a  u  19h  h  iz  Novog  Sada  (ispred  železničke  stanice).Vožnja  ka  Rumuniji  preko 
Zrenjanina i Srpske Crnje. Nastavak putovanja: Temišvar – Sibiu - Brašov. 

2. dan  SINAJA – DVORAC PELEŠ (fakultativno)  – BUKUREŠT 
Pre podne dolazak u Sinaju, mondensko mesto u Južnim Karpatima. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od 
najlepših  dvoraca  Evrope,  inače  nekadašnjoj  letnjoj  rezidenciji  Karola  i  Elizabete,  prvog  rumunskog  kraljevskog  para.  Dolazak  u  Bukurešt, 
glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“ (grad je nastao u XV veku, a njegov osnivač je Vlad Cepeš Drakula). Smeštaj u hotel. Noćenje 
3. dan BUKUREŠT 
Doručak.  Panoramsko  razgledanje  Bukurešta:  Trijumfalna  kapija,  Palata  Parlamenta  (po  površini  druga  građevina  sveta)…  Razgledanje 

najužeg centra grada, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas 
Centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku... Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje. 
4. dan  BUKUREŠT – SNAGOV(fakultativno) 

Doručak. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativni izlet do jezera Snagov (polazak u 11h; poseta manastiru Snagov, u kojem je sahranjen 
Vlad Cepeš Drakula). Povratak u Bukurešt. Priprema za doček Nove godine. Doček Nove godine na trgu ili u parku u Bukureštu (uz muzički 
program i vatromet). Noćenje. 
5. dan  BUKUREŠT – BRAN(fakultativno) – BRAŠOV 

Doručak. Napuštanje hotela u 9h.  Dolazak u Bran. Fakultativna poseta zamku Bran iz XIII veka, u kojem je bio zatvoren kontroverzni vlaški 
vladar  Vlad  Cepeš,  poznatiji  kao  Drakula.  Tokom  prve  polovine  XX  veka  zamak  Bran  bio  je,  inače,  rezidencija  Ferdinanda  i  Marije,  drugog 
rumunskog  kraljevskog  para  (roditelja  Marije,  kraljice  Jugoslavije).Dolazak  u  Brašov,  centar  jugoistočne  Transilvanije  i  jedan  od  najlepših 
gradova  Rumunije.  Panoramsko  razgledanje  grada:  Crna  crkva    iz  XV  veka  (najveća  gotička  crkva  između  Beča  i  Carigrada),  stara  gradska 

većnica... Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u večernjim časovima. 
6. dan  BEOGRAD 
Povratak u Beograd i Novi Sad u prepodnevnim časovima 

Povratak: 02.01.2020.     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cenovnik br.1 od 15.10.2019. – Program br. 91/2019 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 

155 €  140 € do 01.11.2019. 

Deca do 4 godine besplatno; Deca od 4 – 12 godina ostvaruju popust  30% od cene aranžmana spavaju na pomoćnom ležaju; Treća odrasla 

osoba 1/2+1 (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 €. 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem, te audio- i video-opremom) 
  Smeštaj u hotelu „Rin Central “ 4* (www.rinhotels.ro), na bazi 3 noćenja s doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela; 

dvokrevetne sobe; 

  Razgledanje Bukurešta i Brašova; 
  Pratnju domaćina agencije 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (30 €) ili pojedinačne ulaznice u objekte, sa uslugom 

vodiča: dvorac Peleš (10 €); zamak Bran (10 €); manastir Snagov (10 €); 

  Doplata za jednokrevetnu sobu 65 € 
  Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

background image

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  40  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz 

neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji 

rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu, 

promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija 

Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane 

radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 
 
OPIS SMEŠTAJA 
Hotel "Rin Central"**** (www.rinhotels.ro) nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima 

TUŠ/WC, TV, telefon, klima uređaj, wi-fi... 
 
*Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti) 
 

*Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda 
 
NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 

mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, 
ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju 
EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. 
Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za 

boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 

Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
 

U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od 
25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd,

 ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za 

osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.