background image

 

background image

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova 
putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana 
pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o 
programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o 
putovanju.  U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2018  od 
25.01.2018.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se 
aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili 
na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300060789  od  25.01.2018.god.  Akcionarskog  drustva  za  osiguranje  "DDOR  Novi  Sad".  Licenca  OTP 
007/2010 od 28.01.2010. 
 

Polazak: 30.12.2018. 

 

 

1.dan 

BEOGRAD 

Polazak iz Beograda oko 23.30hsaglavneautobuskestanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulice (tačnovremebićepoznatonajkasnije  dan predputovanje ). Vožnja  preko 
Čačka i Užica sa usputnim pauzama. 
2.dan 

TREBINJE – MANASTIR TVRDOŠ 

Dolazak u Trebinje u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Nakon kratkog odmora upoznavanje grada uz laganu šetnju preko Arslanagića mosta iz XVI veka sagrađenom od 
kamena.  Prelazimo  preko  reke  Trebišnjice  jedne  od  najvećih  ponornica  u  Evropi  i  dolazimo  u  muzej  Hercegovine  čiji  simbol  predstavlja  “Etno  kuća”  sa  svojim  sadržajima  i 
arheološkom postavkom. Laganom šetnjom prolazimo kroz uske ulice starog grada gde ćemo posetiti Sat kulu, gradske zidine sa trgovima. Prolazimo kroz gradska vrata (tunel) 
koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Dolazimo na “Trg Pesnika” gde se  možemo fotografisati sa drvećem starim  preko 115 godina tj. platanima, koji predstavljaju 
simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana. Na trgu smo u prilici videti poklone pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu 
u  park).  Slobodno  vreme.  Mogućnost  fakultativnog  izleta  do  manastira  Tvrdoš  (manastir  iz  XIII  veka,  posvećen  Uspenju  Presvete  Bogorodice,  gde  smo  u  prilici  videti  temelje 
antičke crkve iz  IV veka, stara kola za  navodnjavanje - Dolape, koji su se  koristili u Egiptu,  na Trebišnjici,  manastirske vinograde sa  podrumom vina) i Hercegovačke Gračanice 
(crkva i  galerija pozlaćenih ikona i mauzolej pesnika Jovana  Dučića). Priprema za najluđu noć.  Mogućnost dočeka u  nacionalnom restoranu u Trebinju ili fakultativni odlazak u 
Dubrovnik gde je na trgu organizovan koncert Nine Badrić i Tonija Cetinskog. SREĆNA NOVA GODINA!!!Povratak u hotel. Noćenje. 
3.dan 

TREBINJE – MOSTAR – TREBINJE  

Doručak.Fakultativniizlet do Mostara. Uputićemo se zapadnim delomHercegovineprekoPopovogpolja (rodno  mesto Sv. VasilijaOstroškog), LjubinjaiStocagdedolazimo u  Mostar. 
Posetićemograđevinekojedatirajuizturskogdoba: Stari most, kulaKalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Krivaćuprija - jedanodnajstarijihočuvanihspomenikaizosmanlijskogperioda, 
podignuta  je  pre  1558.  godinei  po  predanjima,  Stari  most  je  sagrađen  po  uzorunaovajmali  most.  Kujundžiluk  –  staramostarskačaršijanalazi  se 
nalevojstranirekeNeretvesasvojimradionicamaisuvenirnicama. Slobodnovreme. Povratak u Trebinje. Noćenje. 
4.dan 

TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE – BEOGRAD  

Doručak.Napuštanjehotela.  Fakultativniizlet  do  Dubrovnika  (Stradun,  gradskitrgPojanaLuža,  Orlandov  stub,  luka,  palataSponza,  crkvaSvetogVlaha,  zvonik,  Onofrijevačesma, 
kuleReveliniMulo). Mogućnostfakultativnevožnjebrodom u trajanju od 45 minuta. Povratak u Trebinje. Polazak u večernjimčasovima za Beograd. 
5. dan 

BEOGRAD 

Dolazakna mesto polaska u ranimjutarnjimčasovima. Krajprograma. 
Povratak:03.01.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenovnik br.3od 05.12.2018. 

TERMIN POLASKA 

SMEŠTAJ 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

 

30.12.2018 – 03.01.2019. 

 

AĆIMOVIĆ 3* 

89 € 

rasprodato 

NAR 4* 

99 € 

rasprodato 

APIS 3* 

89 € 

79 € do 15.12. 

LEOTAR 4* 

89 € 

79 € do 15.12. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

dete do 12 godina u pratnjidveodrasleosobe (napomoćnomležaju) ostvarujepopust 10 evranacenuaranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkomležaju) ostvarujepopust 40% nacenuaranžmana 

ne postojimogućnostumanjenja za sopstveniprevoz 

Transfer iz ZRENJANINA – doplata 2500 din / minimum 4 putnika 

Transfer iz NOVOG SADA – doplata 2000 din / minimum 4 putnika 

ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Prevozturističkimautobusomnanavedenojrelaciji (audio i video), od 16 do 87 mesta u zavisnostiodbrojaputnika/mesta se određujupremaprijavi 

 

Smeštaji u kapacitetima vile Aćimović 3* ( www.acimovictrebinje.com/index.php/hotel-acimovic ), hotel Nar 4* ( www.hotel-nar.com/ ), hotel Apis 3* na bazi 2 noćenja sa 
doručkom (kontinentalni). Svi smestajni kapaciteti se nalaze nedaleko od centra Trebinja i raspolaže sa lobi barom, restoranom... Sobe su 1/2 i 1/2+1 sa TWC, TV, 
klimom...Hotel LEOTAR 4* se nalazi u samomcentruTrebinja, naobalirekeTrebišnjice, okruženzelenilomipružaveličanstvenpoglednastari grad. Sobesi 1/2 i 1/2+1 I svaka 
soba imatelefonskuliniju, kablovskuteleviziju, mini bar, sef, fenomat… www.hotelleotar.com/sr/hotel/

 

 

Razgledanje prema programu;  Usluge vodiča/predstavnika agencije; Troškovi organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

 

Individualne i nepomenute troškove 

 

Fakultativne izlete i ulaznice za muzeje: Do manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice 5€ (min. 25 putnika); Mostar 15 € (min. 25 putnika);Izlet do Dubrovnika 31.12. na 
docek  i  koncert  Nine  Badric  i  Tonija  Cetinskog  15€;Dubrovnik  02.01.  10€  (min.  25  putnika);  Vožnja  brodom  u  Dubrovniku  10€  (min.  10  putnika);  Doček  Nove  godine  u 
nacionalnom restoranu sa muzikom - NAKNADNO
 

  Doplatu za jednokrevetnu sobu na upit - 30 € 

  Staničnu uslugu od 50 rsd za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 
NAPOMENA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, 
organizacije... Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta 
su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom 
akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a 
na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog 
iznosa od strane banke). Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

 

 

 

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA(YUTA STANDARD)