Više od 1800 ponuda

Putno osiguranje

Opšte odredbe

 

        Član 1.

        Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja (dalje u tekstu: Uslovi) sastavni su deo Ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju, koji ugovarač

        osiguranja odnosno osiguranik zaključi sa Kompanijom "Dunav osiguranje" a.d.o. (dalje u tekstu: Osiguravač), a koji se primenjuju za vreme putovanja i

        putničko zdravstveno osiguranje: osiguranje putnika za vreme putovanja i boravka u inostranstvu za slučaj neophodne pomoći (asistencije) vezane

        za organizaciju lečenja Osiguranika, neophodnog lečenja, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje je posledica iznenadne

        Ugovarač osiguranja: svako fizičko ili pravno lice koje ima interes da sa Osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju;

        Osiguranik: fizičko lice navedeno u polisi osiguranja ili u pratećem spisku uz polisu, koje, na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju, ostvaruje

        pravo na određene usluge i naknadu troškova kada nastupi slučaj pokriven osiguranjem;

        osiguravajuće pokriće : usluge i mere koje se preduzimaju radi sanacije posledica osiguranjem pokrivenog rizika koji je nastupio u inostranstvu;

        suma osiguranja: gornja granica obaveze Osiguravača po osiguranom licu za ugovoreni period osiguranja;

        premija osiguranja: iznos koji Ugovorač osiguranja plaća na osnovu ugovora o osiguranju;

        asistentska kompanija: poslovni partner s kojim je Osiguravač zaključio Ugovor o saradnji, a koji zastupa interese Osiguravača i obezbeđuje usluge

        asistencija: skup aktivnosti preduzetih radi pružanja stručne pomoći Osiguraniku kada nastupi slučaj pokriven osiguranjem.

        naknada: iznos koji predstavlja obavezu Osiguravača kada nastupi slučaj pokriven ugovorenim osiguranjem;

        repatrijacija: prevoz Osiguranika u zemlju prebivališta u toku lečenja, kada je po mišljenju lekara sposoban za transport ili prevoz

        hitan slučaj: ozbiljna bolest ili povreda koja bez hitne medicinske pomoći, ugrožava život Osiguranika, odnosno može da dovede do trajnog i

        hitna medicinska pomoć: neposredna medicinska pomoć koja se pruža da bi se izbeglo dovođenje osiguranika u životnu opasnost, odnosno dovođenje

        hronična bolest: svaka bolest koja traje duže od šest meseci sa povremenim epizodama poboljšanja i pogoršanja zdravstvenog stanja;

        iznenadna bolest: od strane ovlašćenog lekara, utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivna bolest ili organski poremećaj

        koji nastane posle zaključenja ugovora o osiguranju, i nije u vezi s prethodnim zdravstvenim stanjem, niti je njegova posledica, a takve je prirode da

        ovlašćeni lekar: svako lice koje poseduje diplomu priznatog medicinskog fakulteta, koje ima dozvolu, i koje je ovlašćeno, za obavljanje

        lekarske prakse prema važećim zakonskim propisima države u koju Osiguranik putuje;

        multi viza: viza sa dozvolom za dva ili više ulazaka u određenu državu.

       

Osiguranik

        Član 2.

        Osiguranik je fizičko lice navedeno u polisi osiguranja ili u pratećem spisku uz polisu, za koje je plaćena premija osiguranja, i koji ostvaruje pravo

        na određene usluge i naknadu troškova kada nastupi slučaj pokriven osiguranjem.

        ­ strani državljanin, kao i lice bez državljanstva, uz uslov da ima prebivalište, odnosno dozvolu za privremeni boravak

        Ukoliko je Osiguranik strani državljanin, ne može da ostvaruje prava iz zaključenog ugovora o osiguranju na teritoriji Republike Srbije, kao ni na

        teritoriji zemlje u kojoj ima prebivalište i u kojoj ostvaruje odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

        Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati po ovim Uslovima.

        Način zaključenja ugovora

   

    Član 3.

        Uslovi za putničko zdravstveno osiguranje 1

        Ugovori zaključeni nakon početka putovanja ništavi su, osim u slučaju produženja osiguranja, definisanog u čl. 7. Ovih uslova.

        Osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno i porodično.

        Po ovim uslovima, mogu se osigurati lica do navršenih 85 godina života, i to: individualno do navršenih 80 godina života, dok se

        grupno i porodično mogu osigurati lica do navršenih 85 godina života.

        Za lica starija od 70 godina plaća se uvećana premija u skladu sa Tarifom Osiguravača

        Ukoliko polisa osiguranja obuhvata više lica (grupno i porodično osiguranje), svako lice ima svojstvo Osiguranika ako je za njega

        plaćena premija osiguranja i ako se nalazi na polisi ili spisku koji je njen sastavni deo.

        Polisa osiguranja nije prenosiva i koristi se uz važeću putnu ispravu, ili uz ispravu, koja je međunarodnim ugovorom i odlukom Vlade

        Republike Srbije određena da će služiti kao zamena za putnu ispravu za putovanje u određenu državu.

        Osiguranje koje se zaključuje za dobijanje vize za više ulazaka u strane zemlje (Multi vize) može biti samo individualno.

        Osiguravajuće pokriće i osigurani slučaj

     

  Član 4.

        Ugovor o osiguranju može biti zaključen sa različitim nivoom pokrića. Ugovoreni nivo pokrića može biti osnovno ili prošireno

        Osnovno osiguravajuće pokriće obuhvata rizike pokrivene putničkim zdravstvenim osiguranjem, i to:

        1. usluge neophodne pomoći (asistencije) vezane za organizaciju lečenja osiguranika,

        3. prevoz do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta,

        Prošireno osiguravajuće pokriće (VIP) obuhvata osnovno pokriće i dodatna pokrića u skladu sa članom 9. stav 2. tačka 2) podtačka

        2.4, 2.5. i 2.6. i organizaciju predviđenu članom 9. stav 3. tačkom 3) podtačkama 3.5., 3.6. i 3.7. ovih uslova i može se ugovoriti za sve

        Ugovarač osiguranja odnosno Osiguranik u obavezi je da za ugovoreno proširenje osiguravajućeg pokrića (VIP) plati uvećanu premiju

        U okviru ugovorenog nivoa osiguravajućeg pokrića prilikom zaključenja ugovora, Osiguranik može, u skladu sa svrhom svog boravka,

        ugovoriti i osiguravajuće pokriće za osigurane slučajeve povreda ili bolesti nastalih usled:

        ­ rekreativnog bavljenja skijaškim sportom, uz isključenje opasnih sportova u skladu sa članom

        ­ amaterskog ili rekreativnog učestvovanja na sportskim takmičenjima i treninzima, uz isključenje opasnih sportova u skladu sa

        ­ obavljanja plaćenih profesionalnih aktivnosti i poslova, za vreme boravka u inostranstvu, u kom slučaju Osiguravač ovakav

        Osigurani slučaj, u smislu ugovorenog osiguravajućeg pokrića, je budući neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj, kada je Osiguraniku

        usled bolesti ili povrede, pružena medicinski opravdana zdravstvena usluga, a koja je predmet Ugovora o osiguranju i čije troškove je potrebno

        Bolest ili povreda navedena u stavu 3. ovog člana, mora biti dijagnostifikovana od strane ovlašćenog lekara, kao iznenadno i neočekivano

        oboljenje, infektivna bolest, organski poremećaj ili povreda koja je prvi put nastala u toku ugovorenog perioda osiguranja.

        Ukoliko je bolest ili povreda nastala pre početka Ugovora o osiguranju, a njeno lečenje se nastavlja i nakon početka osiguravajućeg pokrića,

        Osiguravač nije u obavezi da snosi nastale troškove takvog lečenja.

        Teritorijalno važenje

 

        Član 5.

        Ugovor o osiguranju primenjuje se na osigurana lica za sve vreme putovanja i boravka izvan granica Republike Srbije i važi na teritorijama svih

        zemalja kroz koje se prolazi u tranzitu do krajnje destinacije navedene u polisi osiguranja, osim isključenja navedenog u članu 2. stav 3. ovih

        Limit obaveze Osiguravača za pružene asistencije u zemljama tranzita je suma osiguranja ugovorena za zemlju krajnje destinacije.

        Trajanje osiguranja

 

        Član 6.

        Ugovor o osiguranju zaključuje se na određeno vreme, sa maksimalnim periodom trajanja do godinu dana.

        Osiguranje počinje u 00:00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, a prestaje u 24:00 časa dana koji je u polisi naveden kao

        Obaveza Osiguravača počinje od trenutka kada osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije pri izlasku, a prestaje u momentu kada

        osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije pri ulasku i/ili ispuni uslov naveden u članu 2. stav 3. ovih Uslova.

        Ako bolest ili povreda zahteva lečenje u inostranstvu i posle isteka ugovora, a prevoz u zemlju nije moguć zbog zdravstvenog stanja osiguranika,

        obaveza Osiguravača produžava se za naredne četiri nedelje i posle datuma isteka navedenog u polisi osiguranja, uz obavezu

        Osiguranika da postupi u skladu sa članom 11. stav 3. tačka

        Ukoliko je ugovarač osiguranja poslovna banka, a osiguranik korisnik njene platne kartice, osiguravajuće pokriće počinje od dana

        izdavanja kartice/polise i ne može trajati duže od 730 dana.

       

Produženje osiguranja

 

        Član 7.

        Ukoliko za vreme boravka Osiguranika u inostranstvu postoji potreba za produžetkom ugovorenog osiguravajućeg pokrića, ugovarač

        osiguranja ili Osiguranik mogu uputiti pisani zahtev Osiguravaču za produženje osiguravajućeg pokrića.

        Produžetak perioda osiguranja je moguć isključivo sa istim osiguravajućim pokrićem ugovorenim postojećom polisom putničkog

        zdravstvenog osiguranja i uz uslov da Ugovarač osiguranja odnosno Osiguranik prihvati uslove osiguranja koji važe na dan kada se

        Pisani zahtev za produženje osiguravajućeg pokrića mora biti dostavljen pre isteka važeće polise putničkog zdravstvenog osiguranja i

        mora sadržati broj važeće polise, osnovne identifikacione podatke, i period za koji se polisa produžava.

        Polisa osiguranja se može produžiti više puta, ali tako da ukupno trajanje osiguranja sa produžecima ne može biti duže od jedne

        godine neprekidno računajući vremenski period od datuma početka pokrića po prvoj polisi.

        Produženje osiguranja nije dozvoljeno kod osiguranja koje se zaključuje za dobijanje vize za više ulazaka u strane zemlje (multi viza).

       

Premija osiguranja

        Član 8.

        Premija osiguranja se obračunava prema važećoj Tarifi putničkog zdravstvenog osiguranja.

        Premija osiguranja, koja je izražena u evrima, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije

        Ugovarač osiguranja odnosno Osiguranik dužan je da plati premiju pre početka trajanja osiguranja unapred i u celosti.

       

Obaveze Osiguravača

        Član 9.

        Za ugovoreno pokriće Osiguravač je obavezan da naknadi sledeće:

        1) Troškove neophodnog lečenja Osiguranika, koje se ne može odložiti do povratka Osiguranika u zemlju prebivališta,

        kako bi se izbeglo dovođenje Osiguranika u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo ili ozbiljno slabljenje ili oštećenje

        1.2 kupovine lekova propisanih od strane lekara, koji se u zemlji boravka uobičajeno primenjuju za svaku konkretnu ili sličnu bolest

        1.3 kupovine sanitetskog materijala neophodnog za saniranje povreda,

        1.4 nabavke privremenih ortopedskih pomagala propisanih od strane lekara koja su

        dijagnostičkih procedura koje se primenjuju radi hitnih tretmana vezanih za nastali slučaj pokriven osiguranjem, a propisane su od

        1.6 lečenja u bolnici koja se nalazi u mestu boravka Osiguranika ili u najbližoj odgovarajućoj bolnici,

        1.9 stomatološkog lečenja do iznosa od 150 evra ali samo radi sprečavanja bola i neophodnih funkcionalnih popravki protetičkih

        Bolničko lečenje, za koje će Osiguravač naknaditi nastale troškove, traje do trenutka kada ovlašćeni lekar proceni da je osiguranik osposobljen

        za transport u zemlju prebivalištva, a najduže za naredne četiri nedelje od datuma isteka navedenog u polisi osiguranja, uz obavezu Osiguranika

        2) U vezi s prevozom Osiguravač je dužan da naknadi i sledeće:

        2.1. troškove neophodnog medicinskog prevoza Osiguranika do zdravstvene ustanove radi lečenja regulisanog tačkom 1. ovog člana, uz

        obaveznu saglasnost asistentske kuće, kada zdravstveno stanje Osiguranika, usled nastupanja pokrivenog slučaja to zahteva,

        2.2. troškove repatrijacije­ troškove medicinskog prevoza bolesnog ili povređenog osiguranika, kao i troškove medicinske

        pratnje i pratnje jednog pratioca ukoliko je

        2.3. troškove prevoza posmrtnih ostataka Osiguranika u zemlju prebivališta ­ repatrijacije ili troškove sahrane u mestu smrti,

        neophodna, u zemlju prebivališta, uz obaveznu saglasnost zdravstvene ustanove koja leči Osiguranika i saglasnost Osiguravača, a

        najviše do iznosa 5.000 evra za ukupno nastale troškove prevoza i pratnje, isključivo ukoliko se Osiguranik usled nastupanja

        pokrivenog slučaja ne može vratiti u zemlju na planirani način,

        najviše do 5.000 evra (osiguranje ne pokriva troškove sahrane u mestu prebivališta osiguranika); Ove troškove Osiguravač neće

        platiti ukoliko je smrt Osiguranika posledica događaja za koji je predviđeno isključenje obaveze

        Osiguravača u skladu sa članom 10. ovih uslova;

        2.4. troškove prevoza maloletne dece do 15 godina i jednog punoletnog pratioca u mesto prebivališta, a ukupno najviše do 1.500

        evra, isključivo kada Osiguranik usled

        nastupanja pokrivenog slučaja nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci,

        2.5. troškove prevoza sa uključenim troškovima smeštaja do iznosa od 75 evra po danu maksimalno za tri dana, potrebnih za

        posetu jedne osobe i isključivo po

        pribavljenoj saglasnosti osiguravača. Naknada troškova će biti najviše u visini cene karte ekonomske klase, isključivo

        ukoliko Osiguranik zbog nastupanja pokrivenog slučaja mora biti hospitalizovan najmanje 10 dana, pre prevoza u zemlju

        2.6. troškove dostavljanja lekova najviše do 100 evra, isključivo ukoliko su za lečenje Osiguranika neophodni lekovi koji se ne

        mogu nabaviti na teritoriji gde je nastao

        slučaj pokriven osiguranjem, te ako se lekovi nalaze u prodaji u Republici Srbiji i ukoliko je njihova upotreba

        dozvoljena na teritoriji gde je nastao slučaj, a prepisani su od strane ovlašćenog lekara.

        Troškovi navedeni u podtačkama 2.4, 2.5. i 2.6. ovog člana predmet su posebnog ugovaranja uz plaćanje dodatne premije

        3) Osiguravač naknađuje troškove asistencije i to :

        3.2. organizacija neophodne (hitne) lekarske pomoći,

        3.3. organizacija neophodnog (hitnog) prevoza

        3.4. organizacija prevoza Osiguranika u zemlju prebivališta ako je to neophodno,

        3.5. organizacija prevoza dece do 15 godina i jednog punoletnog pratioca u mesto prebivališta

        kada Osiguranik usled nastupanja slučaja

        pokrivenog osiguranjem nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci,

        Osiguraniku koji zbog bolesti mora biti hospitalizovan najmanje 10 dana pre prevoza u zemlju prebivališta,

        3.7. organizacija dostavljanja lekova neophodnih za lečenje Osiguranika isključivo u vezi s nastalim pokrivenim slučajem, koji se

        ne mogu nabaviti na teritoriji gde je slučaj nastao, ako se lekovi mogu pribaviti u Republici Srbiji i ukoliko je njihova

        upotreba dozvoljena na teritoriji gde je nastao slučaj, a prepisani su od strane ovlašćenog lekara,

        3.9. hitna poruka (ako iz opravdanih razloga postoji potreba, Osiguranik može u bilo koje vreme u toku dana, 24 časa, preko

        kompanije besplatno poslati ili primiti

        hitnu poruku u vezi s nastalim pokrivenim slučajem).

        3.6. organizacija prevoza jedne osobe radi posete

        3.8. organizacija prevoza posmrtnih ostataka

        3.7. ovog člana pokrivena je ako je ugovoreno šire pokriće i plaćena dodatna premija.

        Ugovorena osigurana suma, navedena na Ugovoru o osiguranju, predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača po osiguranom licu za

        Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića, utvrđeni ovim Uslovima, mogu se uvećati

        prilikom zaključenja Ugovora o osiguranju, ugovori uvećanje osigurane sume 100% i plati odgovarajuću premiju osiguranja.

        Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića sadržani su u ugovorenoj osiguranoj sumi i ne povećavaju maksimalnu obavezu

        Osiguravača utvrđenu ugovorenom osiguranom sumom, navedenu u zaključenom Ugovoru o osiguranju.

        4) obezbedi organizaciju putne i pravne asistencije koju Osiguranik ostvaruje posredstvom asistentske kompanije i to:

        4.1. usluge prevodioca, s tim da troškove prevodioca plaća Osiguranik,

        4.3. pružanjem neophodnih informacija u vezi sa postupcima koji treba da se obave kod nadležnih lokalnih organa u vezi sa

        na predstavnike lokalnih organa, ambasada i konzulata,

        4.4. pružanje informacije u vezi sa adresom i brojem telefona šlep službe ili automehaničarske radionice koja se nalazi u

        blizini Osiguranikovog trenutnog boravišta ukoliko se prevozno sredstvo osiguranika, tokom putovanja u inostranstvo, pokvari

        4.5. organizovanje pravne pomoći, upućivanjem na advokata, u slučajevima kada je Osiguraniku neophodna pravna zaštita za vreme boravka u

        4.6. da posredstvom asistentske kompanije, a pre započetog putovanja, Osiguraniku učini dostupnim informacije o putovanju, viznom režimu,

        Ugovorena suma osiguranja i podlimiti navedeni u podtačkama 1.9, 2.2, 2.3, 2.4. i 2.6. predstavljaju gornju granicu ovim članom regulisanih

        ili uništi usled nezgode. Troškove šlep službe ili opravke automobila snosi sam Osiguranik,

        inostranstvu, uz isključenje bilo kakve odgovornosti za ishod postupka. Troškove advokatskog honorara, kao i sve ostale troškove

        koji su u vezi sa sudskim postupkom, plaća Osiguranik,

        carinskim regulativama, kursnim listama i ostale informacije vezane za destinaciju putovanja Osiguranika.

       

Isključenje obaveze Osiguravača

        Član 10.

        1) hronične, povratne bolesti koje su postojale u momentu zaključenja i/ili početka osiguranja,

        2) bolesti lečene u poslednjih šest meseci pre početka osiguranja,

        3) bilo koji tretman (ili lek) za koji se znalo da je

        potreban ili se potreba za njegovim korišćenjem nastavlja tokom puta ili boravka u inostranstvu,

        4) troškove koji prelaze opšti nivo troškova za sličnu ili uporedivu negu (po mišljenju stručnog

        tima asistentske kuće) u mestu gde su troškovi

        5) troškove svakog operativnog ili medicinskog tretmana koji se može bez rizika odložiti do planiranog povratka u zemlju

        6) povrede, bolesti ili smrt koje su posledica ratova, unutrašnjih nemira, pobuna, terorizma i slično,

        7) povrede, bolesti ili smrt koje su posledica epidemije,

        8) povrede, bolesti ili smrt koje nastanu kao posledica katastrofalnih, elementarnih i

        9) sva pogoršanja zdravstvenog stanja izazvana jonizujućim zračenjem (nuklearna radijacija),

        10) opekotine koje su namerno ili nehajno izazvane preteranom izlaganju suncu za osobe starije od 15 godina,

        11) posledice samoubistva, pokušaja

        12) sportske rizike profesionalnog, amaterskog ili rekreativnog bavljenja opasnim (ekstremnim) sportovima kao što su: lov,

        karting, akrobacije, street board, akrobacije na rolerima, vožnja bagijem, ronjenje, alpinizam, planinarenje, rukovanje

        pirotehničkih sredstvima, vatrometom, municijom i eksplozivima, skijaški skokovi, vožnja bobom, akrobatsko skijanje,

        automobilske i motociklističke trke, letenje na zmajevima, padobranski skokovi, paraglajding, bungee jumping, rafting, inlineskating,

        klizanje na ledu, hokej, skijanje na vodi, jedrenje, vožnja vodenim skuterima i slično,

        13) povrede i bolesti koje su nastale kao posledica izvršenja ili učestvovanja u krivičnom delu,

        14) dokazane uzročne veze između delovanja alkohola ili narkotičkih sredstava na Osiguranika i nastanka nesrećnog slučaja.

        Smatra se, ukoliko se ne dokaže suprotno, da je nesrećni slučaj nastao usled dokazane uzročne veze delovanja alkohola na

        − Osiguranik, u trenutku nastanka nesrećnog slučaja, upravlja motornim vozilom i ima u krvi više od 6,48 mmol/l (0,3‰), odnosno

        za profesionalnog vozača prilikom upravljanja motornim vozilom prisustvo alkohola u krvi nije dozvoljeno (0,00‰);

        − Osiguranik ne upravlja motornim vozilom, a u trenutku nastanka nesrećnog slučaja ima u krvi više od 21,6 mmol/l (1‰);

        − alkotest iskaže alkoholisanost, a osiguranik se nije potrudio da putem analize krvi bude precizno utvrđen stepen njegovog

        − Osiguranik odbije ili izbegne mogućnost utvrđivanja stepena alkoholisanog stanja.

        15) povredu ili bolest nastalu zbog svojevoljnog izlaganja opasnostima (osim u slučaju spasavanja nečijeg života, ali ne i za učestvovanje u

        17) sprovođenje medicinskog istraživanja ili tretmana koji nisu u vezi s nastalim pokrivenim slučajem,

        metoda ili metoda koje se koriste u svrhu istraživanja, a koje ne priznaje socijalna zaštita Republike Srbije,

        19) troškove nastale u vezi sa odmorom ili oporavkom u specijalizovanoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, odnosno sanatorijumu ili

        21) troškove u vezi s trudnoćom i porođajem, izuzev u slučaju ozbiljnih komplikacija koje

        ugrožavaju život majke i/ili deteta, pod uslovom da je trudnica mlađa od 38 godina i da nije navršena

        22) medicinske kontrole tokom trudnoće i samovoljni prekid trudnoće bez medicinskih razloga,

        23) veštačku oplodnju ili lečenje steriliteta ili troškove kontracepcije,

        25) rehabilitaciju i fizioterapiju ili troškove protetičkih aparata,

        26) stomatološke usluge definitivnog zubnog lečenja, ortopedije vilice osim u slučaju nezgode,

        kamenca, lečenje korena zuba, zamene zuba, izrade zubne proteze i mostova (reparacije ili popravke), osim neophodne stomatološke pomoći radi

        otklanjanja akutnog bola i neophodne funkcionalne popravke protetičkih pomagala do limita predviđenog članom 8. tačka 1. alineja 9. ovih

        27) bolesti ili povrede nastale za vreme sportskih ili drugih takmičenja osim ukoliko je ugovoren i plaćen doplatak za sportski rizik za

        28) bolesti ili povrede koje proizilaze iz učestvovanja u tuči (osim u slučaju samoodbrane),

        29) sve medicinske usluge koje nisu propisane odnosno sprovedene od strane ovlašćenog lekara,

        30) lečenja Osiguranika od strane njegovog bračnog druga, roditelja ili deteta ili bilo kog

        drugog lica, osim ovlašćenog lekara određenog od strane asistentske kuće,

        Osiguranika da se pridržava instrukcije koju dobije od medicinskog tima ili odbijanja datuma, vrste i načina prevoza u zemlju prebivališta koju

        odredi asistentska kuća nakon konsultacija sa lekarom ili medicinskom ustanovom koja leči osiguranika u zemlji gde je nastupio slučaj

        nepredviđene hitne mere za spasavanje života ili mere isključivo preduzete za olakšavanje akutnih bolova .

        33) nabavku, popravku i korišćenje naočara, kontaktnih sočiva i protetičkih pomagala bilo koje vrste,

        34) nabavku lekova koje nije propisao ovlašćeni lekar,

        35) slučaj da Osiguranik, na zahtev Osiguravača, ne pribavi kompletnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju koje je

        36) bilo kakve troškove nastale kao posledica sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS), ili bilo kog stanja ili

        37) naknadu zdravstvenih troškova za koje već postoji pravo na naknadu po osnovu nekog drugog ugovora ili prava, osim za

        38) Osigurane slučajeve koji nastanu izvan ugovorom predviđenih teritorija na kojima važi osiguranje,

        39) povredu, bolest ili smrt koji nastanu kao posledica vožnje bez vozačke dozvole ili zaštitne opreme u slučaju da je

        40) produženje ugovora o osiguranju u inostranstvu u smislu člana 9. ovih uslova ako je osigurani slučaj nastao ili je bio u

        41) sve troškove koje bi snosio Osiguranik i da se osigurani slučaj nije dogodio ­ troškovi ishrane u restoranu, troškovi

        prekoračenja težine prtljaga u toku repatrijacije

        42) slučaj da je Osiguranik zaključio drugu polisu putničkog zdravstvenog osiguranja koja pokriva isti osigurani slučaj, osim

        za naknade koje nisu pokrivene tom drugom polisom.

        43) bilo koje druge troškove koji nisu navedeni u članu 9. ovih Uslova .

        Obaveze Osiguravača je isključena za tač.1) do 3), osim ukoliko medicinska pomoć, zatražena u inostranstvu, uključuje

        Isključene su sve obaveze Osiguravača ako je Osiguranik odnosno Ugovarač osiguranja dao netačne podatke o putovanju ili ako

       

Član 11.

        Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, Osiguranik odnosno Ugovarač osiguranja u obavezi je da prijavi odnosno navede svrhu

        putovanja, kao i da pruži druge podatke neophodne za obračun premije osiguranja i izdavanje polise.

        Ugovarač osiguranja, koji nije i Osiguranik je u obavezi da Osiguranika u potpunosti upozna sa uslovima osiguranja, odnosno da ga

        obavesti o pravima na naknadu koja proističe iz tog osiguranja na sledeći način:

        1. dos t av lj anjem uslova osiguranja pismeno, putem elektronske pošte ili na drugi adekvatan način

        2. dos t av lj anjem obaveštenja o svim pravima koja iz osiguranja proističu pismeno, odnosno putem elektronske pošte ili na

        Osiguranik odnosno Ugovarač osiguranja u obavezi je da plati uvećanu premiju osiguranja u svim slučajevima predviđenim čl.4. st. 3.,4. i 5. i čl.9.

        2.4., 2.5. i 2.6. i st.2. tač.3. podtač. 3.5., 3.6. i 3.7. Uslova za putničko zdravstveno osiguranje.

        Kada nastane osiguranjem pokriveni slučaj, Osiguranik je obavezan da učini sledeće:

        1. da odmah pozove Centar za pomoć osiguranicima, pruži im neophodne identifikacione podatke (ime i prezime, trenutna

        adresa i broj telefona, vrsta bolesti ili nezgode) i podatke iz polise (broj polise), te da prihvati lečenje u zdravstvenoj ustanovi u

        2. da omogući uvid u polisu lekaru koji ga je primio na neophodno lečenje,

        3. da podnese zahtev za naknadu u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza u

        4. da Osiguravaču pruži sve potrebne informacije i dokaznu dokumentaciju vezanu za pokriveni slučaj, radi utvrđivanja

        5. da, na zahtev Osiguravača, dostavi svu potrebnu medicinsku dokumentaciju u vezi sa svojim lečenjem i zdravstvenim stanjem

        po potrebi i fotokopiju zdravstvenog kartona, pri čemu troškovi pribavljanja tog dokaza padaju na račun osiguranika.

        6. da prihvati vreme i način prevoza iz člana 9. tačka 2) ovih uslova koje odrede Osiguravač i asistentska kuća uz konsultaciju sa

        7. po potrebi, da obavi pregled kod lekara koga odredi Osiguravač, kako bi se utvrdile okolnosti od značaja za osnov i visinu

        8. da sam plati troškove ambulantnog lečenja i troškove kupovine lekova ukupno do 50 evra koje će Osiguravač nadoknaditi po

        Ukoliko Osiguranik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga, da sam plati troškove ambulantnog lečenja i troškove kupovine lekova ukupno do 50

        evra, ovu obavezu, umesto njega, izvršiće asistentska kompanija, odnosno Osiguravač.

        Ukoliko zbog zdravstvenog stanja Osiguranik nije u mogućnosti da postupi na način predviđen stavom 3. tač. 1) i 2) ovog člana, učiniće to čim mu

        zdravstveno stanje dozvoli. Ovu obavezu, umesto Osiguranika, može izvršiti drugo lice (predstavnik turističke agencije, srodnik, saputnik i

        Ukoliko je nastupila smrt Osiguranika, korisnik osiguranja obavezan je da podnese zahtev za naknadu u roku od mesec dana po završetku prevoza

        Ako Osiguranik, njegov zakonski zastupnik ili pratilac na putovanju ponašaju se suprotno odredbama ovog člana, Osiguravač može odbiti

   

    Likvidacija obaveze

        Član 12.

        Kada se ostvari osiguranjem pokriveni slučaj i Osiguranik ne postupi u skladu sa članom 11. st. 1. i 2. ovih Uslova, obaveza

        Osiguravača, odnosno asistentske kompanije smanjuje se u srazmeri između plaćene premije i premije koju je trebalo platiti prema

        Kada se ostvari osiguranjem pokriveni slučaj i Osiguranik postupi u skladu sa članom 11. ovih Uslova, likvidaciju obaveze,

        osim troškova ambulantnog lečenja i troškova za kupovinu lekova ukupno do 50 evra koje je osiguranik sam platio, izvršiće asistentska

        Kada se ostvari osiguranjem pokriveni slučaj, a Osiguranik ne postupi u skladu sa članom 11. stav 3. ovih uslova, o pravu na

        naknadu troškova odlučuje Osiguravač po povratku Osiguranika u zemlju i dostavljanju potrebne dokumentacije.

        Troškove neophodnog ambulantnog lečenja i troškove za kupovinu lekova ukupno do 50 evra, koje je osiguranik sam platio, Osiguravač će

        refundirati Osiguraniku po povratku u zemlju prebivališta.

        Kada je ugovarač osiguranja poslovna banka, a Osiguranik klijent banke koji je korisnik platne kartice, obavezno učešće Osiguranika u

        svakom štetnom događaju (franšiza) i visina učešća definisani su ugovorom o poslovnoj saradnji.

        Radi ostvarivanja prava iz st. 2., 3. i 4.ovog člana, Osiguranik je obavezan da Osiguravaču dostavi sledeće:

        2) pasoš, sa dokazom početka/kraja boravka u zemlji u kojoj je nastupio slučaj pokriven osiguranjem (fotokopija),

        3) zvanični izveštaj policije o nastanku i vrsti nesrećnog slučaja (nezgode) ako je povreda Osiguranika posledica toga,

        4) kompletnu originalnu medicinsku dokumentaciju,

        5) originalne račune za medicinske usluge,

        7) originalne račune za stomatološke usluge,

        8) originalni račun za troškove prevoza posmrtnih ostataka ili sahrane u mestu smrti i izveštaj lekara o uzroku smrti,

        9) originalni račun za putne troškove povratka

        Osiguranika u zemlju i izveštaj lekara koji sadrži dijagnozu bolesti ili povrede,

        11) sve druge dokumente neophodne da se obračuna i utvrdi pravo na naknadu, što zahteva Osiguravač.

        U slučaju da je Osiguranik polisu osiguranja pribavio radi dobijanja multi vize, Osiguranik je obavezan da prilikom podnošenja

        odštetnog zahteva priloži dokaz o dobijanju multi vize (pasoš sa pečatom o odobrenoj multi vizi).

        Ukoliko Osiguranik ne dostavi dokaz o sticanju multi vize Osiguravač će smatrati da je Osiguranik dao netačne podatke o putovanju i da je u

        momentu zaključenja ugovora postojala namera prevare ili zloupotrebe, u kom slučaju je isključena svaka obaveza Osiguravača po polisi.

        Računi za medicinske usluge moraju da sadrže: ime i prezime Osiguranika, dijagnozu bolesti ili povrede, specifikaciju troškova

        Računi za kupljene prepisane lekove moraju da sadrže naziv leka, cenu i datum kupovine.

        Računi za stomatološke usluge moraju da sadrže ime i prezime Osiguranika i specifikaciju pruženih usluga.

        Svi računi iz prethodnog stava moraju biti overeni pečatom i potpisom od strane ovlašćenog lekara ili farmaceuta.

        Na zahtev Osiguravača, Osiguranik je dužan da obezbedi prevod medicinske dokumentacije i računa, osim ako su napisani na srpskom ili

        Ako su troškovi proistekli nastankom osiguranjem pokrivenog slučaja manji od navedenih maksimalnih limita predviđenih polisom

        Ispunjavanje obaveze prema Osiguraniku vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije one valute koja je

        korišćena za plaćanje troškova na dan likvidacije zahteva za naknadu štete.

   

    Otkaz osiguranja

        Član 13.

        Osiguranje se može otkazati pre datuma početka osiguranog perioda, s pravom na povrat premije ukoliko je Osiguranik sprečen da otputuje iz

        1) nedobijanja vize za putovanje u zemlju, koja ovu vrstu osiguravajućeg pokrića zahteva kao uslov za dobijanje vize (kao dokaz, osiguranik

        prilaže potvrdu o odbijanju izdavanja putne vize i putnu ispravu na uvid),

        2) smrti Osiguranika, ukoliko zainteresovano lice dostavi dokaz o smrti Osiguranika (izvod iz matične knjige umrlih),

        3) smrti člana uže i šire porodice (bračni drug, deca, roditelji, rođena braća i sestre), pri čemu kao dokaz Osiguranik prilaže

        4) teže bolesti Osiguranika zbog koje, po mišljenju lekara Osiguravača, nije sposoban za putovanje (kao dokaz Osiguranik prilaže

        5) gubitka pasoša (kao dokaz Osiguranik prilaže prijavu gubitka pasoša nadležnim organima),

        6) otkazivanja putovanja od strane turističke agencije (kao dokaz Osiguranik prilaže pisanu

        overenu potvrdu o otkazivanju putovanja od strane turističke agencije),

        7) pozivanja Osiguranika od strane državnih organa

        (kao dokaz Osiguranik prilaže original poziva).

        U slučaju otkaza iz stava 1. ovog člana, Osiguranik je obavezan da dostavi navedenu dokumentaciju.

        Nakon utvrđivanja prava Osiguranika na povrat premije, Osiguravač je dužan da vrati iznos uplaćene premije, u roku od 14 dana od

        U slučaju da je Ugovarač osiguranja poslovna banka, a Osiguranik klijent banke, koji je korisnik platne kartice, primenjuju se pravila

     

Subrogacija

        Član 14.

        Sva prava Osiguranika prema licu koje je po bilo kom osnovu odgovorno za nastupanje slučaja pokrivenog osiguranjem prelaze na

        Osiguravača po samom zakonu do visine iznosa isplaćene naknade, bez pribavljanja posebne saglasnosti Osiguranika.

        Radi ostvarivanja prava na regres, u smislu navedenom u stavu 1. ovog člana, Osiguranik je obavezan da obezbedi sve dokaze koje

        Osiguravač od njega zatraži. Troškove pribavljanja ovih dokaza snosi Osiguravač.

        Ako Osiguranik primi naknadu od lica koje je po bilo kom osnovu odgovorno za štetu, Osiguravač ima pravo da odbije taj iznos od naknade

        koju treba da plati Osiguraniku na osnovu polise osiguranja.

 

        Završne odredbe

        Član 15.

        Slučajevi naknade štete kod višestrukog i dvostrukog osiguranja rešavaće se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

        Sva sporna pitanja, u vezi sa ugovorom o putničkom zdravstvenom osiguranju, ugovorne strane rešavaju sporazumno.

        U slučaju spora povodom primene ovih uslova nadležan je sud prema sedištu glavne filijale osiguranja koja je zaključila Ugovor o

 

      Član 16.

        Na sve polise izdate pre stupanja na snagu ovih Uslova, primenjivaće se Uslovi osiguranja koji su važili u trenutku njihovog izdavanja.

 

   Član 17.

        Stupanjem na snagu ovih uslova, prestaju da važe Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja („Službeni list Kompanije“, broj 5/11).

   

    Član 18.

        Ovi uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Kompanije“, postavljanjem na Korporativni portal Kompanije.

        Ovi uslovi objavljeni su u „Službenom listu Kompanije“, broj 15/12, a stupaju na snagu 1. maja 2012. godine.